ᴋᴇᴄᴏʜ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ɴɪᴋᴀʜ, ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ʜᴀɴɴᴀʜ ᴅᴇʟɪꜱʜᴀ & ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴅɪʀᴇꜱᴛᴜɪ ɪʙᴜ?

ʙᴇʟᴜᴍ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ, ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴇɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴊᴇʟɪᴛᴀ ʜᴀɴɴᴀʜ ᴅᴇʟɪꜱʜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ʜᴀɴɴᴀʜ ᴀᴅʟɪɴᴀ ʙʟᴀᴄᴋʙᴜʀɴᴇ ʙɪʀᴄʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴛᴀᴍʙᴀᴋ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴏɴʟɪɴᴇ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ʜᴀɴɴᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʀᴇꜱᴛᴜɪ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ᴘɪʜᴀᴋ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ɪʙᴜ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɴᴏᴏʀ ᴀꜱʜɪᴋɪɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴅɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴜɪᴛɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇʀʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴄᴀᴄᴀᴛᴀɴ ʟᴜᴀʜᴀɴ ʜᴀᴛɪ ꜱɪ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴋᴄɪᴋ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀʜʟɪ ᴋʀᴜ ᴡᴜᴊᴜᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ꜱᴇʀᴀᴍ ᴅɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ.

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ;ꜱᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴄɪɴᴛᴀ.
ᴄɪɴᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟ ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴇɴɢɢᴜ,ᴍᴀᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴀᴅᴀ ʀᴇꜱᴛᴜ.

ꜱᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴅɪʀɪ;ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴏᴍᴀʜ ꜱɪʟɪʜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛɪ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱɪᴀᴘᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɪɴᴛɪ,ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴀᴋꜱɪ.
ᴀʟʟᴀʜ
ꜱᴇɴᴀɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪ.

ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜꜱɪᴀ,ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘɪ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴀɢᴀʀ #ɪʙᴜᴛɪᴅᴀᴋʀᴇꜱᴛᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ, ɴᴏᴏʀ ᴀꜱʜɪᴋɪɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʟᴜᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

“ʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴅᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇɴᴀʀ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ. ᴍᴀᴀꜰ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴏʟᴇʜ ʀᴜᴊᴜᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʜᴀɴɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ, ɪᴍᴀᴍ ꜱʜᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 18 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴍꜱᴛᴀʀ ᴏɴʟɪɴᴇ , ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴋᴀᴋᴄɪᴋ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴋᴜ

 • Related Posts

  Lelaki Terlanggar Isteri Sehingga Maut, Ini Puncanya

  Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandu suaminya terlanggar mangsa di Taman Selasih “Hasil siasatan mendapati kemalangan berlaku ketika isteri mangsa keluar dari kereta berkenaan kerana tertinggal barang di dalam…

  Kebanyakkan rakyat tak sokong Najib diampun Agong

  dυα ρєтiѕуєη dilαηcαrкαη dαlαм тαliαη вєrкαiтαη ρєηgαмρυηαη dirαjα вαgi мємвєвαѕ dαη мєlєραѕкαη вєкαѕ ρєrdαηα мєηтєri, dαтυк ѕєri ηαjiв rαzαк, мєηdαραт υηdiαη вєrвєzα. ρєтiѕуєη вєrкєηααη dilαηcαrкαη di ρlαтƒσrм cнαηgє.σrg. iтυ αdαlαн…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’