ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴜᴍᴜᴍ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʙᴀɪᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ 2 ᴅᴏꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴊᴋᴋᴘᴘɴ) ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴅᴏꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴘᴘɴ), ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴢᴀꜰʀᴜʟ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇʀɪɴᴄɪᴀɴ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴜᴋᴛᴀᴍᴀᴅᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

“ʙᴇʀᴛᴇʀᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ‘ᴡʜᴏʟᴇ ᴏꜰ ɴᴀᴛɪᴏɴ’, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴘɴ) ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴᴛɪᴋ ᴡᴀᴋɪʟ-ᴡᴀᴋɪʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ, ᴘᴀᴋᴀʀ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ, ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀꜱᴘᴇᴋ ᴘᴘɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱɪꜱᴛᴇᴍᴀᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

“ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴊᴋᴋᴘᴘɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ.

“ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ꜱᴏᴘ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀʟᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴋᴀʀ (ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ

ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ᴇxᴘᴇʀᴛꜱ) ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴅᴀɴ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇᴘᴀᴛᴜʜᴀɴ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴍᴘɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴏʀᴋᴀɴ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴘᴇɴᴀᴍʙᴀʜʙᴀɪᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀʟɪʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ꜰᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜰᴀꜱᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɴɪʟᴀɪ-ɴɪʟᴀɪ ᴀᴍʙᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴊᴋᴋᴘᴘɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ.

ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴘɴ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴘɴ) ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴘɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴘɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴊᴜʟᴀɪ 2021.

ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴢᴀꜰʀᴜʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴋᴇ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʜᴏʟɪꜱᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ-ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ/ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ; ᴋᴀᴅᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ; ᴘᴏᴘᴜʟᴀꜱɪ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴀɴ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ.

ᴊᴀɴɢᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ

ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ: ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴜᴀ, ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴘᴘɴ). ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ʟᴏɴᴊᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴀɪᴅɪʟꜰɪᴛʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʀɪ-ᴄᴜʀɪ ʙᴀʟɪᴋ (ᴘᴜʟᴀɴɢ), ɪᴋᴜᴛ ʟᴏʀᴏɴɢ ᴛɪᴋᴜꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴜɴᴄᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ᴍɪꜱᴀʟɴʏᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪᴋᴛɪʙᴀʀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ɴᴀᴋ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴀᴋ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴋᴇɴᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɪɴᴊᴀᴜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ (ᴘᴘᴠ) ᴅᴇᴡᴀɴ ᴊᴜʙʟɪ ᴘᴇʀᴀᴋ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʜᴀᴅʀɪ ꜱᴀᴍᴀ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴡᴀɴ ʀᴏꜱᴅʏ ᴡᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜰᴀꜱᴀ ᴘᴘɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪᴍᴜɴɪᴛɪ ᴋᴇʟᴏᴍᴘᴏᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴀꜱᴀ ᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ, ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ. ᴛᴜɴɢɢᴜʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜰᴀꜱᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜰᴀꜱᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’