(ᴋᴀɴᴛᴏɪ) ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ, 4 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ: ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ɪɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 31 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴊᴀᴍ 7 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀᴅɪʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ.

ʀᴀᴍᴘᴀꜱᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴊɪʀᴀɴ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ ᴜᴛᴀʀᴀ (ᴊʙᴜ), ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴʏɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴀʟᴢᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʀᴍ1,200. ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 3(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ (ʟʟᴘᴋ) 1985, ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴀᴋʜʟᴀᴋ (ᴘᴘᴀ) ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀʏᴏʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴅᴀɴ ɴɪʟᴀɪ ᴅᴀᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴀꜱɪɴɢᴀɴ, ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴍᴜᴀʀ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀᴀꜱᴀɴ, ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴜʙ ɪɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ᴅᴀʀɪ ɪᴘᴅ ᴍᴜᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 59 ᴅᴀɴ 35 ᴛᴀʜᴜɴ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪ ᴘᴀʀɪᴛ ᴊᴀᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱʏᴀʙᴜ.

“ᴘᴇᴍᴇʀᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ3,000 ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀɴɢ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ.

“ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000 ᴅᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʀᴍ800 ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴜɴᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ. ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 384 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ.

ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʟᴏᴋᴀᴘ, 4 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ɪᴘᴅ ᴍᴜᴀʀ ᴊᴀʟᴀɴɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ

ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ᴅᴀɴ ʟᴀɴꜱ ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ɪᴘᴅ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴀᴅᴀ 3 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛɪɢᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 6(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ (ᴀᴅʙ) ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ (ʟʟᴘᴋ) 1985 ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ᴀᴋʜʟᴀᴋ (ᴘᴘᴀ) ᴅɪ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢ ʀᴇɴɢɢᴀᴍ, ᴋʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ɢᴀᴊᴀʜ, ᴘᴇʀᴀᴋ.

“ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 6(3) ᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ᴘᴘᴀ, ʀᴀᴜʙ, ᴘᴀʜᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴘᴀᴅᴀ 3 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴɢᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴅɪ ɪᴘᴅ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, 29 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 20 ʜɪɴɢɢᴀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴏɴꜱᴛᴀʙᴇʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴅɪ ɪᴘᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴏᴋᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴊɪᴍ’ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 23 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴘᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ɴᴀʀᴋᴏᴛɪᴋ (ᴊꜱᴊɴ) ɪᴘᴅ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ 16 ʙᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴜʟᴜ ᴄʜᴏʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ɪᴛᴜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜᴊɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 15 (1) (ᴀ) ᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ (ᴀᴅʙ) 1952.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴀᴅᴀ 29 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴊꜱᴊɴ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴋᴏɴᴛɪᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ ɪᴘᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱʏᴀʙᴜ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 38.65 ɢʀᴀᴍ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ3,865, 42.25 ɢʀᴀᴍ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ʜᴇʀᴏɪɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ2,112.50 ᴅᴀɴ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴇᴍʙᴀᴋᴀᴜ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ 129 ʙᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ɪᴘᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ 22 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 22 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ, ʟɪᴍᴀ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ 28 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʟᴀɢɪ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ.

“ʙᴀɢɪ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ ᴇɴᴀᴍ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ʟɪᴍᴀ ʟᴀɢɪ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴏᴍᴘʀᴏᴍɪ ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴄᴀʀɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ

ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴅɪ ᴛʀɪɢᴏɴ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇ ᴜɴɪᴛ 1009, ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 130 ᴠ ʜɪɴɢɢᴀ 130 ᴢʙ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ.

“ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ 12 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ.

“ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴄᴀᴍ. ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀᴍᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ.

“ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴏʟɪꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴɴʏᴀ.

ᴅᴜᴀ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪɴɪ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ (ᴀᴍʟᴀ) 2001 ᴅᴀɴ ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴋʜᴀꜱ) 2012 (ꜱᴏꜱᴍᴀ).

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴅᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʀᴇʟᴀ) ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴛᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴏᴜ ᴏɴɢ ʏᴀʜ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀ, ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴀᴍᴘᴀɴɢ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

Related Posts

Lelaki Terlanggar Isteri Sehingga Maut, Ini Puncanya

Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandu suaminya terlanggar mangsa di Taman Selasih “Hasil siasatan mendapati kemalangan berlaku ketika isteri mangsa keluar dari kereta berkenaan kerana tertinggal barang di dalam…

Kebanyakkan rakyat tak sokong Najib diampun Agong

dυα ρєтiѕуєη dilαηcαrкαη dαlαм тαliαη вєrкαiтαη ρєηgαмρυηαη dirαjα вαgi мємвєвαѕ dαη мєlєραѕкαη вєкαѕ ρєrdαηα мєηтєri, dαтυк ѕєri ηαjiв rαzαк, мєηdαραт υηdiαη вєrвєzα. ρєтiѕуєη вєrкєηααη dilαηcαrкαη di ρlαтƒσrм cнαηgє.σrg. iтυ αdαlαн…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’