ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴄʀɪꜱᴛɪᴀɴᴏ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴜᴀᴛ ɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇꜱᴇɴɢꜱᴀʀᴀᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ

ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴄʀɪꜱᴛɪᴀɴᴏ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴜᴀᴛ ɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇꜱᴇɴɢꜱᴀʀᴀᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ.

ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋ0ɴꜰʟɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜᴀʙɪꜱ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅᴀɴ ʜᴀᴍᴍᴀꜱ ᴅᴇᴋᴀᴛ ɢᴀᴢᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴀʙ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴀꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ꜱᴜᴀᴛᴜ ɢᴇᴍᴘᴠʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴀɴᴀꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ. ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅᴜɴɪᴀ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ɪɴɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴄʀɪꜱᴛɪᴀɴᴏ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ʏᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴛ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ.

ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴇʟᴀʀ ᴄʀ7 ɪɴɪ ᴘᴜɴʏᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇʀɪᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ᴅᴏʟᴀʀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴜꜱᴀʜᴀᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴍɪʟɪᴋɪ ᴏʟᴇʜ ʏᴀʜᴜᴅɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴘᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴊᴜᴠᴇɴᴛᴜꜱ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀɪ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ɪᴋʟᴀɴ ᴘᴇᴘꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ.

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ, ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɪᴛᴜ. ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴜᴍᴜᴍ ᴘᴇʀᴜꜱᴀʜᴀᴀɴ ᴘᴇᴘꜱɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

“ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴛᴇɢᴜʜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ”, ᴜɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ, ᴘᴇᴘꜱɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ɪꜱʀᴀᴇʟ). ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜʟᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ!,” ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ ᴜɴɢᴋᴀᴘ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ.

ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴀʀᴜ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ꜱᴀᴊᴀ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ᴍᴇɴɢᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ʙᴀᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴋᴀʀ ʙᴀᴊᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ᴘᴇᴍʙɴᴜʜ’. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.” ᴜɴɢᴋᴀᴘɴʏᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴊᴜᴀʀᴀ ᴘɪᴀʟᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʙʀᴀꜱɪʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇꜱᴋɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ᴀɴɢᴋᴜʜ, ᴋᴇꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴘ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴛɪɴɢɢɪɴʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪɴʏᴀ. “ꜱᴇʙᴀʙ ᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴜᴋᴜɴɢ ᴘᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴᴀ”, ᴜɴɢᴋᴀᴘɴʏᴀ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇɴᴄɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ᴋᴇꜱᴠʟɪᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ”.

ᴋᴇᴘᴇᴅᴜʟɪᴀɴɴʏᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴇꜱᴋɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴘᴇʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴡᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴇɴᴄᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜᴜɢᴜʀᴋᴀɴɴʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʜɪᴅᴜᴘ ᴄʀ7 ꜱᴀɴɢᴀᴛʟᴀʜ ᴘᴇᴅᴜʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴏꜱᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴜ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ᴄᴇɴɢᴋᴀᴍᴀɴ ᴋᴇɢᴀɴᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇʜʟᴅᴜᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.”

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴘᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀꜱᴀɪ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴇꜱᴇɴɢꜱᴀʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ”.

ᴋᴀᴘᴛᴇɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴜɢᴀʟ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜʟᴅᴜᴘ ꜱᴜꜱᴀʜ. ᴋᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄɪʟɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴛᴀᴋ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ.

“ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ᴋᴇʜʟᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ”. “ʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛɪ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ”.

ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴇꜱᴀᴍᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪᴍᴘᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ. ꜱᴇᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴘᴇᴘᴇʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴇʀᴛɪ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴇʙᴀꜱᴀɴ.

ᴍɪᴍʙᴀʀʀᴀᴜᴅʜᴀʜ: ᴍᴇɴʏᴇʀᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴀꜱᴛɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴀꜱᴛɪɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴜɴɢɪ ᴋᴇꜱᴜʟɪᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ʀᴇᴊɪᴍ ᴢɪᴏɴɪꜱ. ᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴀꜱᴛɪɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴄ.ʀᴏɴᴀʟᴅᴏ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ. ᴀᴀᴍɪɪɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ɪ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’