(ᴋᴇᴄᴏʜ) ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴠ ᴛᴜʟᴀʀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀʟʟ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ɴᴏᴡ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜɪᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 50 ᴊᴜʀɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴜʀɪ-ᴊᴜʀɪ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ (ᴘᴋᴘᴘ).

ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴅᴀꜰɪ.

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪ ꜰᴀɴᴛᴀꜱɪᴀ (ᴀꜰ) ᴍᴜꜱɪᴍ ᴋᴇʟɪᴍᴀ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴛᴇᴍᴘɪᴀꜱɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴊɪʀɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀᴜ ‘ᴘᴜʙʟɪᴄ ꜰɪɢᴜʀᴇ’ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ꜱᴏᴘ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴀʟʟ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ɴᴏᴡ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ʙᴇʀʙᴀʏᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜɪᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ 50 ᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʜᴇʀʀʏ ᴀʟʜᴀᴅᴀᴅ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʙᴜʀᴜᴋ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

(ᴠɪᴅᴇᴏ) ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴠ ʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 50 ᴊᴜʀɪ ᴅɪʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ꜱᴏᴘ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ

ᴛʀᴇɴᴅ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴅᴀᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) 3.0 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴛᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴅᴜɴɢ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴠɪʀᴜꜱ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ɪᴛᴜ.

ɪɴɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ, ʜᴀɴʏᴀ 12 ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ɪᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ, ᴀʟʟ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ɴᴏᴡ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴀᴛɴᴍ) ᴘᴜʟᴀ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅɪ ᴋᴀᴄᴀ ᴛᴠ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 50 ᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀɪ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ ʙᴀᴋᴀᴛ ʙᴀʜᴀʀᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴇᴄᴀᴍ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴄᴜᴍᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ 12 ᴏʀᴀɴɢ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠɪʀᴀʟ, ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 50 ᴊᴜʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ 1 ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍ).

ᴍᴋɴ ᴀʀᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴠ ʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴏᴘ

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴠɪʀᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴋɴ) ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ (ᴋᴋᴍᴍ).

“ᴋᴋᴍᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ꜱᴏᴘ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴍᴋɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀʙɪɴ ʙᴀꜱɪʀ.

ᴀᴛɴᴍ ᴅɪʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴜᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴅᴀᴋᴘᴜᴀꜱᴀɴ ʜᴀᴛɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴇʀʙɪᴛ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ꜱᴏᴘ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ.

ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴀꜱʀᴏ, ʀᴀQɪᴍ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴋᴘ 3.0.

“ᴋʀᴇᴡ ᴘᴇɴᴇʀʙɪᴛᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ.

“ꜱᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋɪʀᴀ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴜʀɪ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀᴅᴀɴɢ ʟᴜᴛꜱɪɴᴀʀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴋᴘ 3.0

ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀʙɪɴ ʙᴀꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴋᴘ 3.0, ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴋᴘᴘ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 3 ᴍᴀᴄ ʜɪɴɢɢᴀ 11 ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ.

“ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴘᴋᴘᴘ ᴅɪᴋᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴅᴀ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴘᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇᴍᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇɴᴅᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ, ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ, ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’