ᴊᴀɴɢᴀɴ ‘ᴅɪᴘᴇʀʙᴏᴅᴏʜᴋᴀɴ’ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍ 16 ʙɪʟʟɪᴏɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ 2 ᴍɪɴɢɢᴜ

ᴊᴀɴɢᴀɴ ‘ᴅɪᴘᴇʀʙᴏᴅᴏʜᴋᴀɴ’ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ꜰᴜɴɢꜱɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ. ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴠɪʀᴜꜱ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀ ᴋᴀᴘɪᴛᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘʀᴇꜱᴛᴀꜱɪ ʙᴜʀꜱᴀ ꜱᴀʜᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴜʀᴜᴋ ᴅɪ ᴀꜱɪᴀ ᴘᴀꜱɪꜰɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴛᴇʀᴄᴏʀᴏᴛ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴜɴᴅᴜʀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʙ. ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴘᴀʀᴛɪ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙɪᴘᴀʀᴛɪꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋʀɪꜱɪꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ-ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ.

“ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀꜰᴜɴɢꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.
ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴘᴀʀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.
ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴀᴊɪʙ, ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ꜰᴜɴɢꜱɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴏɴᴀʟᴅ ᴛʀᴜᴍᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴊᴇᴘᴜɴ, ꜱʜɪɴᴢᴏ ᴀʙᴇ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʟᴇᴡᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴊɪʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜰᴏᴋᴜꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴋᴇᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ,” ᴅᴀᴋᴡᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴊɪʙ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ, ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴀʀᴀɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ.

“ɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴏʀᴀʟ ᴅᴀɴ ɴɪʟᴀɪ ᴇᴛɪᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴀᴊᴜɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇᴋᴇꜱᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʜᴏʀᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ,” ᴅᴀᴋᴡᴀɴʏᴀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ɴᴀᴊɪʙ ᴅᴀᴋᴡᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍ 16 ʙɪʟʟɪᴏɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 14 ʜᴀʀɪ

ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴇꜱᴀᴋ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴛᴀɴᴀʜᴀɪʀ (ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ) ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴀʙꜱᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ.

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴɴʏᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴜᴋʜʀɪᴢ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ 43(4) ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

“ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ɪɴɪ ɪʙᴀʀᴀᴛ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴛᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀꜱᴜʟᴜʜ, ɪɴɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴛᴇʀᴅᴇꜱᴀᴋ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀʀᴜᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴘᴀʀᴛɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʜᴀᴅᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴘᴇɴɢɢᴀʟ ᴅᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ (ᴘʀᴜ) ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴡᴀᴛ-ʟᴇᴡᴀᴛɴʏᴀ ᴊᴜʟᴀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴜɴɢɢᴜ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅᴀʀɪ ᴜᴍɴᴏ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʟᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ, ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ᴜᴍɴᴏ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀꜱʟᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴏᴛᴀɪ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ.

“ᴛᴇʀᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴍᴀᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ (ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ), ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ɪᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ (ᴍᴋᴛ) ᴜᴍɴᴏ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴅᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʟᴇɴɢɢᴏɴɢ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜱʜᴀᴍꜱᴜʟ ᴀɴᴜᴀʀ ɴᴀꜱᴀʀᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴀꜱʟɪ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅᴀʀɪ ᴜᴍɴᴏ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ, ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’