ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ, ɪɴɪ ᴛɪᴛᴀʜ ᴀɢᴏɴɢ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ -ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴇʟᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴀᴋꜱᴀᴀɴ.

ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ 114 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ

ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ, ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴᴛɪᴋ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ.

ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪꜱᴛɪᴀᴅᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴀʟ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇ-14 2021 ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴀᴊᴜɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴜᴋᴛɪ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ 100 ʜᴀʀɪ – ᴀɢᴏɴɢ

ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴍᴇɴɪᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇʟɪᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀᴀɴɢɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴄᴀᴍᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ, ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 100 ʜᴀʀɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴜᴅᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʀᴘʀᴇꜱᴛᴀꜱɪ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴡɪ-ᴘᴀʀᴛɪꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ʟᴀɴᴅꜱᴋᴀᴘ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

“ᴋᴇᴍᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴍʙᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴇᴛᴀ. ᴀᴍʙɪʟʟᴀʜ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ, ᴘᴇᴘᴀᴛᴀʜ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ʟᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴜɴʏɪ ʜɪᴅᴜᴘ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ʙᴇᴛᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴇᴍᴏᴋʀᴀꜱɪ ʙᴇʀᴍᴜꜱʏᴀᴡᴀʀᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ᴘᴇʀᴍᴀꜱᴀʟᴀʜᴀɴ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ʙᴇᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴛᴇʀʙᴜᴋᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ,” ᴛɪᴛᴀʜ ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ.

ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɪᴛɪᴀᴅᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴀʟ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇ-14 2021 ᴅɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀɢᴏɴɢ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ʀɪɴᴛɪʜᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴜᴋᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ

ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴜᴄᴜᴋ ꜱᴜʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴛᴜꜱ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ʀɪɴᴛɪʜᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴜᴋᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇʀɪʙᴜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ.

“ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ʙᴇᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴏʀᴍᴀᴛ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴇᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀʀᴜʜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴄᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴀɢᴇɴᴅᴀ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ʙᴇᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴏʀᴍᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴀɴ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴇʀᴀɴɢɪ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱɪɴᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴜᴍᴘᴀʜɴʏᴀ ᴅᴀʀᴀʜ ᴋɪᴛᴀ,” ᴛɪᴛᴀʜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ.

ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴍɪᴋᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢɢᴀʟ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇ-14 ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀɢᴏɴɢ ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ

ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴀʙꜱᴀʜᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ ᴡᴀɴ ᴊᴜɴᴀɪᴅɪ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇʟᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

“ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ (ꜱᴘʀ) ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴜꜱᴜʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴇɴᴛᴜᴋ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ) ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴇɴᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴜʟᴀɴ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ꜰɪᴋɪʀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ɪᴅʀᴜꜱ ʜᴀʀᴜɴ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀʙꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʟᴜɴᴀꜱ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʟᴇᴍʙᴀʜ ᴘᴀɴᴛᴀɪ, ꜰᴀʜᴍɪ ꜰᴀᴅᴢɪʟ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍɪɴɢɢᴜ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’