Jangan Biarkan “Tompok Kehitaman” Muncul Di Dinding Dan Siling Rumah

ꜱᴇᴍ4ʟᴀꜱ-ᴍ4ʟᴀꜱ ᴘvɴ ᴀɴᴅᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴅɪ ʀvᴍᴀʜ ᴀᴛᴀv ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴀɴᴅᴀ. ᴋᴇʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴍɪɴ ᴋᴇʜɪᴅvᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ꜱɪʜᴀᴛ. ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴋᴇʜɪᴅvᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱɪʜᴀᴛ ᴘvʟᴀ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ vɴᴛvᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇʜɪᴅvᴘᴀɴ ꜱᴇʜᴀʀɪᴀɴ.

ʙɪʟᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʟɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴅᴜʟᴜ? ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ʟɪʜᴀᴛ ᴅɪꜱᴇᴋɪʟɪʟɪɴɢ ᴀɴᴅᴀ, ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜰᴀᴋᴛ0ʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ-ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜʙʟɪᴄ ʜᴇᴀʟᴛʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛ0ᴍᴘ0ᴋ ʜɪᴛᴀᴍ ᴋᴇʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅɪ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ꜱɪʟɪɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ᴛ0ᴍᴘ0ᴋ-ᴛ0ᴍᴘ0ᴋ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇʙᴜ-ᴅᴇʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴋ0ᴛ0ʀᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀꜱɪʟᴀᴘ!

ᴛ0ᴍᴘ0ᴋᴀɴ ʜɪᴛᴀᴍ ᴋᴇʟᴀʙv ᴛᴇʀꜱᴇʙvᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋvʟᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘvɴᴄᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʙᴀᴛvᴋ.

Lihatlah di siling dan dinding pejabat atau rumah anda. Ada nampak tompok tompok hitam berdebu yang berkumpul?

ᴋvʟᴀᴛ ᴅɪ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴅᴀɴ ꜱɪʟɪɴɢ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋv ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴀʙ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇʙ0ᴄ0ʀᴀɴ ʙᴀɴɢvɴᴀɴ ᴀᴛᴀv ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴇɴɢvᴅᴀʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴋᴜʟᴀᴛ, ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ʙᴜʀᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ.

ꜱᴘ0ʀᴀ ʜᴀʟvꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ 0ʟᴇʜ ᴋvʟᴀᴛ ɪɴɪ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪ ꜱᴇᴅvᴛ ᴍᴀꜱvᴋ ᴋᴇ ᴘᴀʀv-ᴘᴀʀv ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪʀ1ᴛᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ʀ4ᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʟvʀᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ.

ɪᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜɴɢ ʙᴇʀᴀɪʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴜᴍʙᴀᴛ, ʙᴇʀꜱɪɴ, ʙ4ᴛᴜᴋ, ꜱ3ꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴅᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ʙᴇʀʙᴜɴʏɪ.

ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪ ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ, ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜰᴜɴɢꜱɪ ᴘᴀʀᴜ ᴘᴀʀᴜ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴋɪʙ4ᴛᴋᴀɴ ᴍ4ꜱᴀʟᴀʜ ᴋʀ0ɴɪᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀꜱᴛᴍ4.

ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴀꜱᴛᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʟᴀʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɢᴇᴊᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪᴜꜱ.

ᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴᴅᴀ ʟᴀɪɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴋᴜʟᴀᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ʙᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴋ3ᴘᴀᴍ, ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀɪʀ, ᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴄᴀᴛ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴘᴀꜱ.

1. ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴅᴀʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴀʙ ᴅᴀɴ ɢᴇʟᴀᴘ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴀɴᴅᴀꜱ, ʙɪʟɪᴋ ᴍᴇᴍʙᴀꜱᴜʜ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴜʀ.

2. ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ꜱᴀʟɪʀᴀɴ ᴀɪʀ ᴅɪ ʙᴜᴍʙᴜɴɢ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟɪᴍᴘᴀʜ

ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ᴋᴜʟᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʙᴜɴ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ. ᴊɪᴋᴀ ᴋᴜʟᴀᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴜᴍʙᴜʜ, ʙ0ʟᴇʜ ɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴜɴᴛᴜʀ.

ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, ᴄᴀʀɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴋᴜʟᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴀɪᴋɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴊɪᴋᴀ ʙᴀʜᴀɴ ʙᴇʀꜰᴀʙʀɪᴋ ᴅɪ ᴛᴜᴍʙᴜʜɪ ᴋᴜʟᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪ ʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ, ᴀɴᴅᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ʙᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ᴘ0ᴘᴀɪʀɴᴡꜱ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’