ɪꜱᴜ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ: ᴊᴀɴɢᴀɴ ‘ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ’ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ ᴅᴇᴅᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴛ ʀᴀꜱᴍɪ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɢᴀᴢᴀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ, ꜰᴀʀʀᴀ ᴀᴅᴇᴇʙᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ (ᴜᴇʟ) ʏᴀɴɢ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ꜰᴀʀʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴜʀᴀᴛ ʀᴀꜱᴍɪ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɢᴀᴢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇʙɪᴛ.

“ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʀᴀꜱᴍɪ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɪꜱᴜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ. ʜᴀʀᴀᴘ ᴛᴇʀʟᴇʀᴀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇʀɪꜱᴀᴜᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʜᴀɴʏᴀ ɴᴀᴋ ʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴊᴀᴊᴀʜᴀɴ. ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ. ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ɪꜱᴜ ᴋᴇᴄɪʟ, ᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ꜰᴀʀʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ, ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅʀ ᴡᴇꜱᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅʀ ᴡᴇꜱᴀᴍ, ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ, ᴘᴇɴꜱʏᴀʀᴀʜ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴏꜰ ɢᴀᴢᴀ, ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴜʀᴀᴛ ʀᴀꜱᴍɪ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɢᴀᴢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴɴʏᴀ, ꜰᴀʀʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀᴍᴀɪᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜᴀɴ ꜰᴀʜᴀᴍ.

“ᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱɪᴋɪᴛ ʜᴀᴛɪ ɪɴɪ ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʀᴀꜱᴍɪ. ᴅᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜᴀɴ, ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴍᴀɪᴋᴀɴ.

“ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴀᴘɪ, ᴀᴛᴀᴜ ‘ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ’ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴘᴏᴘᴄᴏʀɴ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀʙᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ. ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴋᴇʟᴋᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ꜰᴀʀʀᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ʙᴀɪᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴛᴀᴅɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀʀᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴘᴀ.

“ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɢᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴅᴀʀɪᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ, ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀʀɪ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴇᴄᴏʜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀʙᴀʟᴀʜᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴛᴀʀɪᴋʜ 21 ᴊᴜʟᴀɪ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ.

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ꜱᴇʙᴀʀ ꜰɪᴛɴᴀʜ ɪꜱᴜ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴꜱᴇɴꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ᴘᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜᴀɴ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ (ᴜᴇʟ) ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ, ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀʙᴀᴜʀ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɪʙᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

“ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 500 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ (ᴋᴋ) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜰɪᴛɴᴀʜ, ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 504 ᴋᴋ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪʙᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴀᴛ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴋᴇᴀᴍᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 505 ᴋᴋ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋʜɪᴀɴᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 233(3) ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ 1998 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʀ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴꜱᴇɴꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴏᴍᴘʀᴏᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴇᴄᴏʜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀʙᴀʟᴀʜᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴛᴀʀɪᴋʜ 21 ᴊᴜʟᴀɪ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ, ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ, ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀɪɴ.

‘ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ…’ – ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

ᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ, 32, ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ, ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴɴɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀɪɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴜᴍᴍᴀʜ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀɪɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴀɴɢɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ, ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʟᴀʏᴀɴᴀɴ, ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 24 ᴊᴀᴍ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇᴄᴏʜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀʙᴀʟᴀʜᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴅɪᴛᴜɴɢɢᴜ-ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴍᴀᴀꜰɴʏᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅɪᴊᴀɴᴊɪᴋᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ?

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’