ɪꜱᴜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴛᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴜᴇʟ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ

ʀᴀᴍᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ‘ᴛᴏɴᴛᴏɴ’ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ‘ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ’ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴊᴜʟᴀɪ ɪɴɪ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱɪᴀʀᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 5 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴀᴛᴀᴜ 10 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ‘ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ’ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴏɴɢᴋᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ.

“ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴀᴋᴜ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ʟᴀɢɪ ᴊᴜᴊᴜʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴᴊᴀɴɢᴀɴ, ʙɪᴀʀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋɴᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴜᴊᴜʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴀᴢɪᴢ.ᴏꜱᴍᴀɴ93 ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅꜰᴀᴋʀᴜʟʀᴀᴢɪ.

“ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴɴʏᴀ, ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ. ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ʜɪɴᴀ, ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇʜɪɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴍᴜʟɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴀʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴀʙᴜ ɪɴɪ.

“ɴᴀᴋ ᴅᴇᴅᴀʜ ɪᴛᴜ, ᴅᴇᴅᴀʜʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ɪɴɪ ꜱɪᴀᴘ ʙᴀɢɪ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ. ᴛᴀᴋ ᴋᴇ ʀɪꜱᴀᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀᴡᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ‘ʙʟᴏᴄᴋ’ ʟɪᴠᴇ ᴅᴀɴ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀɢᴀʟᴋᴀɴ ‘ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ’ ɪᴛᴜ. ɴᴀɴᴛɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ,” ᴛᴜʟɪꜱ ʏᴏᴜɴɢʟɪᴠɪɴɢ.ꜰɪᴋᴀʀᴀᴢɪᴘ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ.-ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

‘ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ’

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴇɴᴄɪ ᴏʀᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʟᴀᴡᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ.”

ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴜᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, @ᴊᴇɴᴛɪᴋʜᴀᴛɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴇʙɪᴛ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘɴʏᴀ, ᴇʙɪᴛ ɪʀᴀᴡᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʟᴇᴡ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ-ꜱɪᴀᴘᴀ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ-ꜱɪᴀᴘᴀ.

“ᴛᴀᴘɪ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ, ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ ɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴜᴋᴀɴ-ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴅɪʜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴇʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴜᴛᴀ ᴍᴜʜɪʙʙᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍʟᴀɴ ʟᴀɢɪ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʙᴜᴋᴀɴ-ʙᴜᴋᴀɴ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴋᴜᴛ ꜱɪᴀᴘᴀ-ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ, ᴍᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴘᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ-ʙᴜᴋᴀɴ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴜɢᴜᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ. ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴏʀᴀɴɢ, ʏᴀɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴅɪʜ,” ʟᴜᴀʜɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴋʜɪʀᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴇʙɪᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴇɪɴᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴄᴜʙᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴄɪ, ᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴡᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ, ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ. ᴢᴀᴍᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ. ᴢᴀᴍᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ. ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴡᴜᴊᴜᴅ, ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀꜱɪʜɪ, ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪɢᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴇʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜʀᴜᴋᴋᴀɴ ɪᴍᴇᴊ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴᴅᴀꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ʀᴀꜰ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴍɪɴᴛᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɴɢ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʟᴀꜱ ᴋᴜᴛᴜᴋᴀɴ

ɪꜱᴜ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ (ᴜᴇʟ) ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀʟᴀꜱ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ, 32, ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴜʀᴜᴋ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴜʟᴜ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴜᴋᴀ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴀʟᴀʜᴀɴ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀᴡᴀʀ ʀᴀꜱʜɪᴅ, ʀᴀꜰ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴇᴋᴀʟᴜᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ‘ʟɪᴠᴇ’ (ꜱɪᴀʀᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ) ᴛᴀᴅɪ. ꜱᴇᴅɪʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

“ᴄᴜᴍᴀ ᴄᴀᴘ (ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ), ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɪꜱᴜ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴇʟ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴋᴜᴄᴀʀ-ᴋᴀᴄɪʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴡᴀᴋ ᴍᴜʟᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ‘ᴍᴇꜱꜱʏ’ (ꜱᴇʀᴀʙᴜᴛ). ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴋ ʀᴀꜱᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴡᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.

“ʙᴇʀᴅᴇʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴇʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ. ᴊᴀᴅɪ ʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴜᴋᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴀᴡᴀᴋ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴜᴇʟ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪ ᴅɪʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ɪᴛᴜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴀʜᴀɴ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ɴʏᴀᴛᴀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴇʙɪᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴇʟ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴜʟɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴀɴᴊᴜɴɢɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴅᴏʟᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʀᴀꜰ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰᴀᴢʟᴇʏ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Qᴀᴅᴀ ᴅᴀɴ Qᴀᴅᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ʜɪᴋᴍᴀʜɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ, ʙɪʟᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ꜱᴜʟɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ, ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʙɴʏᴀ. ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ, ᴍᴇꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʙ.

“ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ. ᴄᴀᴘ ᴍᴜʜᴀꜱᴀʙᴀʜ ᴅɪʀɪ, ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴡᴀɪᴛᴜ ᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴜᴇʟ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ, ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴀʜᴀ ᴀᴅɪʟ.

“ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀʟɪ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʟᴀꜱ ʙᴀʟɪᴋ. ᴄᴜᴍᴀ ʜᴇɴᴛɪ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ. ɪᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ.

“ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴇʟᴏᴋ-ᴇʟᴏᴋ. ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ. ᴊᴀɢᴀ ᴅɪʀɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’