ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ. 5 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀᴛɪᴍ ᴘɪᴀᴛᴜ

ᴘᴀꜱɪʀ ɢᴜᴅᴀɴɢ: ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴛᴀᴍᴜ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀꜱᴀɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴇʀɪ ᴀʟᴀᴍ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴏʜᴀɪᴍɪ ɪꜱʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 61 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 68 ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴏᴍᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ ᴀᴅᴜᴀɴ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴄɪᴇɴᴛᴇx ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ (ʜꜱɪ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ.

“ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 48 ᴊᴀᴍ.

“ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴋʀᴏɴɪᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ, ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ, ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜɪᴅᴀᴘɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʜᴀꜱɪʟ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴜɴꜱᴜʀ-ᴜɴꜱᴜʀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴛɪ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛ (ꜱᴅʀ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴊɪʀᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴇꜱᴀʜ, 40-ᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴊɪʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇʀᴇꜱᴀᴋ-ᴇꜱᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ.

“ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴀᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴇᴍᴘᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴊɪʀᴀɴ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴋ ʙᴇꜱᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ʙᴇʀᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀᴋ ʙᴀᴋᴀʀ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʟɪᴍᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀᴛɪᴍ ᴘɪᴀᴛᴜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19

ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʟᴀɪɴ, ᴘᴏʀᴛ ᴅɪᴄᴋꜱᴏɴ: ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ɪʙᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ) ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀɴɢɪᴀɴɢ-ɴɢɪᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴɢᴀᴛᴀɴ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ʀᴏᴅᴢɪ, 23.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴍᴀɴᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴀʟɪʜ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ꜱᴀᴛᴜ ᴜᴊɪᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ʀᴏᴅᴢɪ ᴛᴀʜᴀʀ, 55, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴅᴀ 31 ᴍᴇɪ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ɴᴀᴢɪᴛᴀ ɪᴅʀɪꜱ, 45, ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀ’ᴀꜰᴀʀ (ʜᴛᴊ).

“ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ɴᴀᴍᴜɴ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴄɪᴜᴍ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʀᴡᴀʜ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ɪɴɢᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴅɪᴋɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪʀɪᴇ ʀᴏᴅᴢɪ, 20, ɴᴜʀʜᴀɪʀɪᴇᴋᴀ ʀᴏᴅᴢɪ, 18, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪQɪᴇʟ ʀᴏᴅᴢɪ, 13 ᴅᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴋʜɪᴇʀᴢᴀᴍᴀɴɪ ʀᴏᴅᴢɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ꜱᴜɴɢɢᴀʟᴀ, ᴘᴏʀᴛ ᴅɪᴄᴋꜱᴏɴ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ʙɪᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴍᴇɪ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴏʀᴛ ᴅɪᴄᴋꜱᴏɴ ᴘᴀᴅᴀ 29 ᴍᴇɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴀᴍᴘɪɴ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴅᴜɢᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴜᴋᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ 4.30 ᴘᴀɢɪ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ.

“ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ. ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴋᴇɴᴄɪɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ ʙᴜᴀʜ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ. ᴊᴀᴅɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴏɴᴛᴀᴋ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴀᴘᴀ?” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 30 ᴍᴇɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴏɴᴛᴏʜ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀɪᴅɪʀ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀᴇᴍᴇʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ɴʏᴀᴡᴀ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’