ɪɴꜱᴀɴ ‘ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ’ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ʟᴜᴀʜᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʙᴀᴋ

ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ɴᴇɴᴇᴋ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴘᴇɪɴᴄɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ, 33, ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɴᴇᴋ.

“ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴋʟ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴄᴀᴘᴀɪ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴɢᴏᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʀᴀʟᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴊᴀɴᴊɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ᴍᴀᴀꜰ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴍᴜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴊᴏᴅᴏʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴀɢᴀʀ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴɢɢᴀ.

“ᴍᴀᴀꜰ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴍᴜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴘᴀᴅᴀ 24 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ “ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴋᴇꜱᴜɴʏɪᴀɴ… ꜱᴀᴍʙᴜᴛ ‘ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ’ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ – “ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ʟᴏɴᴇʟɪɴᴇꜱꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ”

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 32 ʜᴀʀɪ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴅɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴜɴʏɪ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍɪʟᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ-33 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴇᴍᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ.

“ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ. ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜɪᴊʀᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴏʀᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇꜱᴜɴʏɪᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ… ᴛᴀᴘɪ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴊᴜʟᴀɪ 1988.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ 16 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴀʙɪʀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪ ᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴏɢɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴏɢɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 23 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʙᴇʀɢᴏʟᴀᴋ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙɪʟᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ.

ɴᴀᴍᴀ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴛᴇʀᴜꜱ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴀʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇʙɪᴛ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ, ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ – “ɪɴɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ”

ɢᴇɴɢɢᴀᴍ ʙᴀʀᴀ ᴀᴘɪ ʙɪᴀʀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴊᴀᴅɪ ᴀʀᴀɴɢ!

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴘᴇɢᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ʀᴀʏᴀ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ, 33, ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

“ʙᴀʀᴜ ʜᴀʙɪꜱ ᴘᴀᴄᴋɪɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪʀɪ.

“ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ, ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋʟɪᴘ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜᴊᴜɴʏᴀ ɴᴀɴᴛɪ.

ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴇᴍᴏꜱɪ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴄᴀɪʀᴏ, ᴍᴇꜱɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

“ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ, ʙᴇʀᴊɪʜᴀᴅ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʜɪᴋᴍᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʟᴜᴋᴀᴋᴀɴ, ᴋᴇᴄᴇᴡᴀᴋᴀɴ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀᴋɪɴ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴋᴀɴ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴅɪ ᴄᴀɪʀᴏ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ʜᴀʀɢᴀɪ ᴅᴀɴ ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴍʏ ᴘᴏɪɴᴛ, ɪ ᴡɪʟʟ ꜱᴇᴇ ʏᴏᴜ ᴡʜᴇɴ ɪ ꜱᴇᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʟᴜᴋᴀᴋᴀɴ, ᴋᴇᴄᴇᴡᴀᴋᴀɴ… ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴀɴ, ᴅᴇᴍɪ ᴜᴍᴍᴀʜ, ᴅᴇᴍɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’