Ibu Kongsi Kisah Menyayat Hati, Anak Usia 4 tahun Kena Serangan……..

ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴢᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɢᴀᴊᴇᴛ. ᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴠɪᴅᴇ0 ᴅɪ ʏ0ᴜᴛᴜʙᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɢᴀᴍᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ᴛᴜʀᴜɴ. ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟ3ᴋᴀᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰ0ɴ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴛᴀʙʟᴇᴛ.

ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱɪʙᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴋʀɪɴ ɢᴀᴊᴇᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ. ʜᴀʟ ɪɴɪ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ᴍɪʟɪᴋ ɪʙᴜ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜰᴀʀʜᴀʜ ᴀᴍɪʀ. ꜱᴇʙᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟᴜᴋᴀɴ…

IBU KONGSI KISAH PILU, ANAK USIA 4 TAHUN KENA SERANGAN BELL’S PALSY

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ɪʙᴜ ɪᴛv ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘvᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ɴᴜʀ ᴀɪʟᴇᴇɴ ꜰᴀQᴇᴇʜᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 4 ᴛᴀʜvɴ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʙᴇʟʟ’ꜱ ᴘᴀʟꜱʏ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀᴊᴇᴛ.

ᴍʏ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ʙᴀʙʏ. ᴍᴀᴍᴀ ᴄʀɪᴇᴅ ɪɴꜱɪᴅᴇ. ᴘʀᴀʏ ꜰ0ʀ ʙᴀʙʏ. ᴅɪᴀ ɴɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀʙᴀɴɢ ᴀʀɪQ. ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀᴍᴀ. ɪɴᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇɴᴛ ᴋ0ɴ0ɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʟʟ’ꜱ ᴘᴀʟꜱʏ. ʙᴀʀᴜ 4 ᴛᴀʜᴜɴ.

ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ʟᴇʙɪʜ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ. ᴍᴀᴍᴀ ꜱɪʙᴜᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ʟᴇᴘᴀꜱᴛᴜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱɪᴀᴘ ʙᴀɢɪ ᴛᴀʙ. ꜱʜᴇ ᴀᴅᴅɪᴄᴛᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ. ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴛɪᴅᴜʀ ʟᴇᴡᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴇɴɢ0ᴋ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴀɴɪQ, ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴜʀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀᴘ. ʙɪʟᴀ ᴛᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴀᴍᴘᴜ, ᴅɪᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ᴛᴇʟᴇꜰ0ɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴀʙ. ᴋᴇɴᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴅ0ᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴜʀ.

ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀɴɪQ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴍᴘᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴛ0ɪʟᴇᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀꜱᴀɴɢ. ʙᴀʙʏ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢ0ᴋ ᴛᴀʙ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴇʟᴇꜰ0ɴ ᴍᴀᴍᴀ ʜᴀʟᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʟᴀᴍᴘᴜ ᴛᴜ. ᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ.

ᴛᴜᴘᴛᴜᴘ ᴀʟʟᴀʜ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴀʟɪ ɴɪ, ᴍᴀᴍᴀ ʟᴜᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴛɪᴀᴘ-ᴛɪᴀᴘ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴀʙʏ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪᴅᴜʀ. ᴍᴀᴍᴀ ʙɪᴀʀ ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʙʏ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴍᴀᴍᴀ ʙɪᴀʀ ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʙʏ ᴍᴀɴᴅɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇɢᴜʀ ᴀᴡᴀʟ-ᴀᴡᴀʟ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ʙᴀʙʏ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ. ᴍᴀᴍᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴀᴄᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ɢ00ɢʟᴇ. ᴍᴀᴍᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ.

KEPUTUSAN YANG POSITIF DARI DOKTOR, RADANG PADA SARAF MUKA

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀʀɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ɴᴀꜱɪʙ ᴍᴀᴍᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴄᴇᴘᴀᴛ. ᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴇɴᴛꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴘᴇɢɪ ɴɢᴜʀᴜᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟʟꜱ ᴘᴀʟꜱʏ ɴɪ ꜱᴛʀᴏᴋᴇ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ.

ᴅᴀʀɪ ᴇxᴘʟᴀɴᴀᴛɪᴏɴ ᴅᴏᴄ ᴛᴀᴅɪ, ᴡɪᴛʜɪɴ 72ʜʀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʟʟꜱ ᴘᴀʟꜱʏ ɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ʀᴀᴅᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴋᴀᴛ ᴍᴜᴋᴀ.

ᴍᴀᴍᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴏᴄ, ᴘᴜɴᴄᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴛᴀʙ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇ? ᴅᴏᴄ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ. ᴛᴀᴘɪ ʙᴇʟʟꜱ ᴘᴀʟꜱʏ ɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʀᴀꜰ. ᴀᴡᴀʀᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ. ꜱᴏ, ᴅᴏᴄ ᴏɴ ꜱᴛᴇʀᴏɪᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴇꜰᴇʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴍᴀᴛᴀ.

ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɢᴜʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴄᴀʀᴀ. ᴋɪᴛᴇ ᴊᴇ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀʟᴀɪ. ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇɢᴜʀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ. ʙᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ. ᴍᴏɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜰᴀʀʜᴀʜ ᴀᴍɪʀ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’