‘ɪɴꜱʜᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ’ – ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ

“ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ. ᴡʜᴀᴛ ɢᴏᴇꜱ ᴜᴘ, ᴍᴀʏʙᴇ ᴍᴜꜱᴛ ᴄᴏᴍᴇ ᴅᴏᴡɴ, ʙᴜᴛ ᴡʜᴀᴛ ɢᴏᴇꜱ ᴅᴏᴡɴ ɴᴏᴡ, ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ɪ’ʟʟ ᴄᴏᴍᴇʙᴀᴄᴋ”

ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ᴘᴍᴏ) ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ᴀᴍᴀɴᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴍᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛɴᴀɪᴋ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ‘ᴋᴇᴍᴜɴᴄᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ’ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇᴘᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴍᴏ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ʀᴀᴊᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴀɢɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 17 ʙᴜʟᴀɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇᴅᴀʏᴀ ᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴇᴋᴏʀᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜʙᴜʜ, ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ʙᴇʀʙᴜᴀʟ-ʙᴜᴀʟ. ꜱʜᴇ ᴛᴏʟᴅ ᴍᴇ, ʜᴏᴡ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ꜰᴇᴇʟ? ɪ ꜰᴇᴇʟ ʀᴇʟɪᴇᴠᴇ ᴀꜱ ɪ ᴘᴍ ɴᴏ ᴍᴏʀᴇ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘʀɪʙᴜᴍɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴘʀɪɴꜱɪᴘɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴛᴜʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ.

“ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ, ʜᴜᴋᴜᴍɴʏᴀ ʜᴀʀᴀᴍ. ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴜʀɪ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴀʟᴀʜ, ᴘᴇʀᴏᴍᴘᴀᴋ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɢᴀᴋ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀꜱᴀʀ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴜᴋᴀɪɴʏᴀ.

‘ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʟᴇɢᴀ’ – ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇʀᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴛ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴀʜʏᴀɴɢ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ 16 ᴏɢᴏꜱ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ-ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ɴᴏᴏʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʟᴀᴢɪᴍɴʏᴀ.

“ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴀᴡᴀᴋ ʀᴀꜱᴀ?” ᴛᴀɴʏᴀ ɴᴏᴏʀᴀɪɴᴇᴇ.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʟᴇɢᴀ,” ᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ. “ʙᴇʙᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ.”

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴍᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ 17 ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴀɪ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ᴘᴍᴏ) ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ. ᴅɪ ꜱɪᴛᴜʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜʙᴜʜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴏᴀʟ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪɢᴀʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ (ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ) ʙᴇᴛᴜʟ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʟ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴛᴀᴘɪ (ᴋᴇʀᴀɴᴀ) ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ.

“ᴋᴀᴍᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴜ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇᴛᴜʟ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ – ᴀᴅᴀ ʙᴇᴢᴀɴʏᴀ. ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʀᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇᴛᴜʟ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇᴛᴜʟ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ.

“ꜱᴏᴀʟ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ, ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴜᴋᴜᴍɴʏᴀ ʜᴀʀᴀᴍ…ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴘᴀʜɪᴛ. ᴊᴀᴅɪ ɪɴɪʟᴀʜ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ꜱᴀʏᴀ.”

‘ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ’

ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴋᴀʟ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟᴏʀᴏʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴏᴛᴀ ᴋᴀᴋɪ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ:

“(ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ) ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ (ᴀᴛᴀᴜ) ᴍᴀʜɪᴀᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇʟᴀᴘᴀɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴʏᴀ ʙᴀʙ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴀᴊᴀ, ᴘᴀꜱᴀʟ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴀɴ”.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴀᴛᴜᴛ ʙᴇʀʙᴀɴɢɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜʙᴀ. ɪɴɪ ꜱᴏᴀʟ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ɪɴɪ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ. ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇᴛᴜʟ. ʟᴀᴡᴀɴ ᴋᴇᴊᴀʜᴀᴛᴀɴ, ɪᴛᴜ ᴘᴏᴋᴏᴋɴʏᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴀ 2015 ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴛᴇɴᴅᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ, (ꜱᴀʏᴀ) ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴛᴘᴍ.

“ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ᴍᴀᴀꜰ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴀꜱ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʀᴜ ᴊᴜᴍᴘᴀ ɴᴀᴊɪʙ, ᴅɪᴀ ᴘᴇᴄᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ꜱᴀᴛᴜ ɴᴏᴠᴇʟ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴄɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ-ꜱᴜʀᴀᴛ. ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴄᴇᴘᴀᴛ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʟᴀʜ.

“ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ʙᴇɢɪɴɪ ʟᴀɢɪ…ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇɢɪɴɪʟᴀʜ. ʏᴀɴɢ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ, ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴛᴇᴘᴜᴋᴀɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ, ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴡᴀʙᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴋɪʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴊᴇʟᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴇᴊᴀ, ᴅᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

“ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀꜱᴘᴇᴋ-ᴀꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴇꜱᴇʙᴜᴀʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ꜱᴀʏᴀ ꜰɪᴋɪʀ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʀᴊᴀᴛ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀɢᴀᴋɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴅɪ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʜ ʟɪʜᴀᴛ, ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ-ꜱᴀᴜᴅᴀʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴘᴍᴏ ɪɴɪ, ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴘ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪ ᴋᴀʟᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɢᴇʟᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ, ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ᴋᴀᴅᴀʀ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴛᴏᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪ ᴅᴀɴ ɴᴀᴊɪʙ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ “ɢɪʟᴀ ᴋᴜᴀꜱᴀ” ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʟᴀɴᴅᴀ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ.

‘ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʜ ᴄᴜʙᴀ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴜꜱᴀʜ’

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀɢɪʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴɴʏᴀ, ᴘᴀɢᴏʜ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ. ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀᴛᴀꜱ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪɴɪ ꜱᴜꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ʀᴜᴘᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜɴ ʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴍ, ᴅᴀɢɪɴɢ, ɪᴋᴀɴ, ꜱᴀʏᴜʀ, ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴀʀɪᴇʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀɢᴏʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴀɢɪʜᴀɴ (ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ) ꜱᴇɢᴀʀ ɪɴɪ. ᴋᴇɴᴀᴘᴀ? ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ ʟᴀɢɪ, ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ, ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴇᴛᴜʟʟᴀʜ. ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜʙᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ

“ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ-ʜᴇɴᴛɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʟᴜᴘᴀ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ … ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ (ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ) ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ.

ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴏᴀʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ, ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ᴘᴀᴅᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ.

“ᴊᴀᴅɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴜᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ. ᴀᴅᴀ ʀᴇᴋᴏᴅɴʏᴀ.

“ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀʙɪᴋ ᴅᴀᴅᴀ ꜱɪᴋɪᴛ, ᴘᴀꜱᴀʟ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴘᴜᴊɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ, ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ꜱᴀʏᴀ.

“ᴘᴀꜱᴀʟ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ, ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀʙᴀɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ɪɴɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ ʟᴀɢɪ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

“ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ (ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ) ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴄᴏᴠɪᴅ…ꜱɪᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀᴛᴜᴛ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱɪʟᴀᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’