[H0SPITAL KERAJAAN GAGAL] Wanita Luah Kecewa Terpaksa BersaIin Dalam Kereta.

ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴇᴍᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ɴʏᴀᴡᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪ. ᴋᴇʀᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴘᴇꜱᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʜᴀᴍɪʟ ᴘᴇʀʟᴜ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ʟᴀɪɴ ᴘᴜʟᴀ ʜᴀʟɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ. ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛv ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ᴘᴇɴᴀɴɢᴋv ᴠɪʀᴀʟ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀʜvʟv ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ꜱᴇʙvᴀʜ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱvᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘvɴʏᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 11.00 ᴘᴀɢɪ.

ᴛvʟᴀʀ ʙᴀʀv-ʙᴀʀv ɪɴɪ, ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ɪʙv ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ‘ᴘʀ0ᴄᴇᴅvʀᴇ’ ꜱᴇʙvᴀʜ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀᴍᴘᴀv ᴋᴇᴛ.4ᴛ, ᴍᴇɴɢʜ4ʟᴀv ꜱᴇᴍvʟᴀ ᴡᴀɴ1ᴛᴀ ᴍ4.ʟᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙvᴛ vɴᴛvᴋ ᴘvʟᴀɴɢ ᴋ0ɴ0ɴɴʏᴀ ᴡᴀᴋᴛv ʙᴇʀꜱ4.ʟɪɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟvᴍ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ.

Daftar masuk pukul 11, d0ktor survh balik walau bukaan dah 2cm

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ᴘᴇɴᴀɴɢᴋᴜ ᴠɪʀᴀʟ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 11 ᴘᴀɢɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪꜱᴜʀᴜʜ ʙᴀʟɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴡᴀʟᴀᴜᴘ0ɴ ʙᴜᴋᴀᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ 2ᴄᴍ ʟᴇʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋ0ɴ0ɴɴʏᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴀᴡᴀʟ.

ᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ, ᴅɪᴛ0ʟᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴀʟɪᴋ

ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴊᴀᴍ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀʏᴜ ʙᴇʀᴋᴀʟɪ-ᴋᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ʙᴇʀꜱ4.ʟɪɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴛ0ʟᴀᴋ 0ʟᴇʜ ᴅ0ᴋᴛ0ʀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ꜱɢ ᴀʀᴀ ʙᴀʏᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴀɢᴀᴋ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ.

D4.r4.h turun banyak, bers4.lin dalam kereta

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛʀᴀꜰɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀᴍᴘᴀᴜ ꜱᴇꜱ4ᴋ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍ4.ʟᴀɴɢ ɪɴɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇɴᴅ4.ʀ4.ʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

Terpaksa Bayar Bil Hospital Swasta

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ʙɪʟ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ “ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ”, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀᴅᴜᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴀꜱʙᴀʙ ᴛʀᴀꜰɪᴋ ʏɢ ꜱᴇꜱ.4ᴋ, ᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 1 ᴊᴀᴍ 20 ᴍɪɴɪᴛ.

“ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴜᴅᴀʜ…”

ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇʟᴠᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴋᴇᴄᴇᴡᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴠʀᴜꜱᴀɴ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ᴋ0ᴍᴇɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ:

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ, ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀ, ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴜʟɪᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀʙ4ʜᴀʏᴀ.

ɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀɪꜱɪᴋ0 ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴜᴍᴘᴀʜ ᴅᴀʀᴀʜ, ʙᴀʏɪ ʟᴇᴍ4ꜱ, ᴊ4ɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴍ4ɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ᴘ0ᴘᴀɪʀɴᴡꜱ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’