‘ɴᴀᴊɪʙ ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ’, ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴊᴇᴊᴀᴋ ᴜᴇʟ ᴅᴀɴ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴀɢᴀʀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴊᴇᴊᴀᴋ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅɪ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀɴʏᴀ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇ ʙᴜᴍɪ ɢʜᴀᴢᴀ.

ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

‘ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ’ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ, ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴘᴜʟᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴀᴊɪʙ ʀᴀᴢᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ.

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ – ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

“ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀꜱʙᴀʙ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʜɪɴɢɢᴀ 30 ᴍᴇɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʀᴀꜱᴍɪɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪʙᴀᴀɴʏᴀ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴜɴɪᴛᴇᴅ ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ (ᴜᴋ) ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ɴɢᴏ ᴜᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɢᴀᴢᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

“ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ʀᴀꜰᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

“ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴀᴍɪ. ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʜɪꜱʜᴀᴍᴍᴜᴅᴅɪɴ (ᴛᴜɴ ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ) ᴅᴀɴ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇʀᴀʜᴍᴀᴛɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴇʙɪᴛ ɪʀᴀᴡᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʟᴇᴡ, 36 ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ᴊᴀꜰꜰᴀʀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴍɪꜱɪ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ, ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ, ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴅᴀɴ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴅɪᴘᴀᴛᴜʜɪ.

“ɪɴɪ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪ ᴘᴇʀᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴏᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ʟᴀɴᴛᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ʜᴀᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴜʟɪᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴋᴇᴀɢᴜɴɢᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ, ʙᴀɪᴛᴜʟᴍᴀQᴅɪꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴀQꜱᴀ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ‘ʜᴀᴄᴋᴇʀꜱ’ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴅᴀʀɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ɢʟᴏʙᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ‘ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ’ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ɪᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴏʙᴏʜᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʀᴇᴊɪᴍ ᴢɪᴏɴɪꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴀQꜱᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 7 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴘᴜʀᴀɴ ɢᴀɴᴀꜱ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 11 ʜᴀʀɪ, ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ɢᴇɴᴄᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ.

ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɢᴀᴢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ 232 ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ 65 ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴅᴇʀᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 1,900 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ 120,000 ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ.

ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ – ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴘᴇɴᴇʀʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀɪᴋꜱᴀ (ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴇʙɪᴛ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴇʙɪᴛ ɪʀᴀᴡᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʟᴇᴡ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ɴɢᴏ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇʀɪꜱᴀᴜᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀʀɪᴢ ʀᴀᴍʟɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’