ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍɪʟɪᴋɪ 2 ᴘɪꜱᴛᴏʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʏᴀʜᴀɴᴅᴀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ‘ᴀʏᴀʜᴀɴᴅᴀ’ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴅᴜᴀ ᴘɪꜱᴛᴏʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴋᴜᴀᴅ ᴋʜᴀꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛ-ɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ.

“ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴍɪʟɪᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

(ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ, ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴘɪꜱᴛᴏʟ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇʟᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʟɪɴɢ ᴄᴀᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴍᴇᴛʀᴏ ᴀʜᴀᴅ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴇᴋꜱᴋʟᴜꜱɪꜰɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴀꜱᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋʟᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2013 ɪɴɪ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍʀ ᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 46 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘ ʀᴏᴋᴏᴋ, ᴘᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪᴢɪɴ, ᴋᴇᴛᴜᴍ, ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴋʟᴏɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀᴍᴀʀᴀɴ, ᴋʟᴀɴɢ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʟᴏᴛ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴍᴀʀ, ᴋʟᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊꜱᴊ ʀɪꜱɪᴋᴀɴ/ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴇᴠ ᴋᴜᴍᴀʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜ ʙᴜᴀʟ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2019 ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴊꜱᴊ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ.

“ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴅᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ, ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇᴡᴀʜ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴜɪᴛ ʜᴀʀᴀᴍ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ʜᴀꜱɪʟ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ʀᴏᴋᴏᴋ, ᴅᴀᴅᴀʜ, ᴄᴇᴛɪ ʜᴀʀᴀᴍ, ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀꜱᴇᴛ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ʀɪɴɢɢɪᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴋᴜᴀᴅ ᴋʜᴀꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇʀʙᴀ ᴍᴇᴡᴀʜ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ, ʙᴏᴛ ʟᴀᴊᴜ, ᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴏᴛ ʙᴇꜱᴀʀ, ʙᴏᴛ ᴛᴏɴɢᴋᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ-ʟᴀɪɴ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ1 ᴊᴜᴛᴀ. ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀꜱᴇᴛ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʙᴇʟɪ ʜᴀꜱɪʟ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ʟᴀʙᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴘᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪᴢɪɴ (ᴘᴀᴛɪ), ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴀᴊ ʀᴍ400 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ1,400 ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ (ᴏʀᴀɴɢ). ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴀᴛɪ ᴛɪɢᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ. ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴋᴀᴜᴛ ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴄᴀᴊ ʀᴍ5,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ20,000 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴜᴘᴜꜱᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴅɪ ʟᴏᴛ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴍᴀʀ, ᴋʟᴀɴɢ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴀɴᴀ. ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ʟɪᴍᴀ ʟᴏʀɪ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴄᴇᴛɪ ʜᴀʀᴀᴍ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴄᴀᴊ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴜɴɢᴀ ʜɪɴɢɢᴀ 50 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ. ᴊɪᴋᴀ ɢᴀɢᴀʟ ʙᴀʏᴀʀ, ᴘᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ ᴅɪᴜɢᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ᴀʜʟɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ 100 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴘᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ, ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ʟᴀᴜᴛ.

“ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ, ᴍʀ ᴍ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴋᴀᴅ ᴀᴛᴍ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴇᴍɪɴᴊᴀᴍ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴜᴛᴀɴɢ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴜᴘᴀʜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴇᴊᴇɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴋᴇ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ.

“ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪɴɢɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ʜᴀꜱɪʟ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀɴᴄᴀᴍᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ

ᴋʟᴀɴɢ: ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴜɢᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀᴅᴜᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ.

ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋʟᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2018.

ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄʜɪᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀᴍᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴏᴋ ɢᴏɴɢ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ.

“ꜱᴇᴊᴀᴋ 2018 ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴜɢᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴄʜɪᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ, ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇɴᴄᴇᴍᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ʟᴏɴɢᴋᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴇʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀʏᴜ ʙᴀᴋᴀᴜ ᴅɪ ᴘᴇꜱɪꜱɪʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ.

“ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴋᴇᴄɪʟ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀʀɴᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅᴀɴ ʟᴏɴɢᴋᴀɴɢ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴅᴜᴀɴ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴜɢᴜᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴᴄᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴅɪᴀᴍᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀɪꜱᴀᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴀʜʟɪ.

“ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ) ᴊᴜɢᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ɪᴊᴏᴋ, ʀᴀꜱᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’