Isu ‘Gaji Minimum Baru’, akan banyak Syarikat Tutup jika dilaksanakan – Pakar Ekonomi

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ – ᴘᴇɴᴇᴛᴀᴘᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ɴɪʟᴀɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ1,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ɪᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ, ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ɢᴜʟᴜɴɢ ᴛɪᴋᴀʀ.

ᴘᴀᴋᴀʀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴛᴜɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀᴢᴀᴋ (ᴜɴɪʀᴀᴢᴀᴋ), ᴘʀᴏꜰᴇꜱᴏʀ ᴅʀ ʙᴀʀᴊᴏʏᴀɪ ʙᴀʀᴅᴀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜɪʀ ᴅᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴏʀ ᴋɪɪᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 1.5 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜɪʀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀɪᴀ 1.8 ᴊᴜᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴀɢɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴏʀ ᴅɪ ᴋɪʟᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʀᴍ1,500.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴊɪᴋᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴜᴅᴜᴛ ɪᴀɪɴ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ 5,500 ᴍᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴍɪᴋʀᴏ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴘᴇʀᴜꜱᴀʜᴀᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ (ᴘᴋꜱ).

“ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ, ᴋᴏꜱ ᴏᴠᴇʀʜᴇᴅ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴀʏᴀ ᴍᴀᴊᴜ ʟᴀɢɪ.

“ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ.

“ɪɴɪ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴɪɪᴀ ꜱᴇᴛɪᴛɪᴋ ʀᴏꜱᴀᴋ ꜱᴜꜱᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴀɴɢᴀ, ᴍᴀᴋɴᴀɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ꜱɪᴋɪᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ɴᴀɪᴋ ʜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ – ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ

ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʀᴍ1,500 ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀ ᴀᴋʜɪʀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ

ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ᴘᴇɴᴇᴛᴀᴘᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴘᴀᴅᴀ ɴɪʟᴀɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ1,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍ ꜱᴀʀᴀᴠᴀɴᴀɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɴɪʟᴀɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴀᴅᴀʀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴍᴜᴋᴛᴀᴍᴀᴅᴋᴀɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴋᴀᴊɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ. ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴀɴɢᴋᴀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ, ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀʀᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘᴀʀᴀꜱ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ1,500 ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 1 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2020, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ʀᴍ100 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴍ1,100 ᴋᴇ ʀᴍ1,200 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴊᴇᴛ ᴛᴀʜᴜɴ 2020.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ 2020, ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 23 ᴀᴋᴛᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴜɴᴅɪɴɢᴀɴ ɢᴀᴊɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ 2011 (ᴀᴋᴛᴀ 732), ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀɴᴅᴀʀᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ1,200 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ, ʀᴍ46.15 ꜱᴇʜᴀʀɪ (ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ), ʀᴍ55.38 ꜱᴇʜᴀʀɪ (ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ) ᴅᴀɴ ʀᴍ69.23 ꜱᴇʜᴀʀɪ (ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ), ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ5.77.

ɢᴀᴊɪ ʀᴍ1,100 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀɴᴅᴀʀᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʜᴀʀɪᴀɴ ʀᴍ42.31 (ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ), ʀᴍ50.77 (ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ) ᴅᴀɴ ʀᴍ63.46 (ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ), ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ5.29.

ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʀᴍ1,200 ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴅɪ 16 ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀɴᴅᴀʀᴀʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ, ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴜᴛᴇʀɪ, ᴀʟᴏʀ ꜱᴇᴛᴀʀ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ, ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴀɪ, ɪᴘᴏʜ, ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ, ᴋᴜᴄʜɪɴɢ ᴜᴛᴀʀᴀ, ᴋᴜᴄʜɪɴɢ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ, ᴍɪʀɪ, ᴋᴏᴛᴀ ᴋɪɴᴀʙᴀʟᴜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ.

ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴅɪ 40 ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴋᴇᴅᴀʜ (4), ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ (1), ᴍᴇʟᴀᴋᴀ (3), ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ (2), ᴘᴀʜᴀɴɢ (3), ᴘᴇʀᴀᴋ (4), ᴘᴇʀʟɪꜱ (1), ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (6), ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ (2), ꜱᴀʙᴀʜ (3), ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ (4) ᴅᴀɴ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʀᴀᴠᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ, ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀᴍʙᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴀᴋʜɪʀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴇᴡᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɢᴀᴊɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʀᴍ1,200 ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ, ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ1,200 (ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀɴᴅᴀʀᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ; ʀᴍ1,100, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴀɴᴅᴀʀᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ) ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀᴊɪ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴇʀᴊᴀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴇᴏɴ ᴅɪɴᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴍ1,500

ᴀᴇᴏɴ ᴄᴏ (ᴍ) ʙʜᴅ ᴅᴀɴ ᴀᴇᴏɴ ʙɪɢ (ᴍ) ꜱᴅɴ ʙʜᴅ (ᴀᴇᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ) ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ɢʀᴇᴅ ɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴍ1,200 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴍ1,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɢᴀᴊɪ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴇʟᴀᴜɴ ᴀᴛᴀᴜ ɪɴꜱᴇɴᴛɪꜰ ʟᴀɪɴ.

ᴀᴇᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀʀᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ.

“ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴛᴀʀɪᴋʜ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ᴏʟᴇʜ ᴀᴇᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀʀɪᴋʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱʏᴏʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ 2022,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ,

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴏʀᴘᴏʀᴀᴛ ᴀᴇᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴅʀ ᴋᴀꜱᴜᴍᴀ ꜱᴀᴛʀɪᴀ ᴍᴀᴛ ᴊᴀᴅɪ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ɢʀᴇᴅ ɢ ᴋᴀᴍɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʟᴀʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ᴋᴇʟᴇꜱᴛᴀʀɪᴀɴ ᴀᴇᴏɴ ꜱᴀʏᴀᴘ ʙᴀɢɪᴍᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴏʙᴊᴇᴋᴛɪꜰᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ, ᴅᴏʀᴏɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴛᴀʀᴜʜ, ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

“ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀɴᴅᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘʀɪʜᴀᴛɪɴᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴋᴏɴɢ ꜱᴀʀᴀɴᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ, ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ.

“ᴀᴇᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪꜱᴏᴋᴏɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 13,000 ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɢʀᴇᴅ. ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴀᴇᴏɴ ᴡᴀʀʀɪᴏʀꜱ’, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀꜱᴇᴛ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ. ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ.

“ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴇᴏɴ ᴡᴀʀʀɪᴏʀꜱ, ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ɪɴᴏᴠᴀꜱɪ ʀᴜɴᴄɪᴛ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀᴅᴀʏᴀ ꜱᴀɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ. ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴛᴇɢᴜʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 1 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2020, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴍ1,100 ᴋᴇ ʀᴍ1,200 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴊᴇᴛ 2020.

ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ᴀᴇᴏɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ ɪɴɪ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ

ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴋᴇʟᴇꜱᴛᴀʀɪᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ-ʙᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ (ꜱᴅɢ 8), ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜰᴏᴋᴜꜱɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ.

ɪᴀ ᴍᴇᴍᴘʀᴏᴍᴏꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ, ɪɴᴋʟᴜꜱɪꜰ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’