Film Kaduva 2022 Antara Film Menarik Untuk Ditonton

ʙᴀʀᴜ ʜᴀʙɪꜱ ᴛᴏɴᴛᴏɴ ᴅᴀɴ ᴘʟᴀɴ ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ ꜱᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ʙᴀʀᴜ ᴛᴀɪᴘ ʀᴇᴠɪᴇᴡ ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴜᴊᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇʟᴇᴋᴀᴛ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɪᴘ ᴅᴜʟᴜ ʟᴀ ʀᴇᴠɪᴇᴡɴʏᴀ.

ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ꜱʏᴀ ɢᴏᴏɢʟᴇ ᴘᴏꜱᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇʙᴀʀɪꜱ ᴀʏᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴅᴜᴠᴀ ɪɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴅᴀʀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ʙᴇɴᴀʀ. ᴊɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴡᴏᴡ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴋɪᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ, ꜱᴇᴍᴇꜱᴛɪɴʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɴɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘʀɪᴛʜᴠɪʀᴀᴊ. ᴅᴀʜ ʟᴀ ᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴɪ ᴅɪᴀ ᴄᴜꜱᴛᴏᴍᴇ ᴅʜᴏᴛɪ ᴊᴇ. ʜᴀʟᴀ, ᴋɪᴛᴀ ɴɪ ᴋᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴛᴀᴍɪʟ ʙᴇʀʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴅʜᴏᴛɪ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴜᴘᴇʀ ᴅᴏᴜʙʟᴇ ᴍᴀʀᴠᴇʟᴏᴜꜱ ʟᴀ. ᴍᴀᴄʜᴏ ʟᴀɪɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀʙ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ᴜꜱɪᴋʟᴀʜ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ, ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱʏᴀ ʀᴇ-Qᴜᴇ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟɪꜱᴛ ᴘᴇɴᴅɪɴɢ.

ᴋᴇᴛɪɢᴀ, ᴘᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴛᴏʀʏ ʟɪɴᴇ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɪᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋɪꜱᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅᴀʜ. ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏʀᴜᴘ, ᴘᴏʟɪᴛɪᴋᴜꜱ ʏᴀɴɢ ‘ɢɪʟᴀ’ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴɴʏᴀ.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱʏᴀ ᴄᴀʀɪ ᴍᴇꜱᴇᴊ. ᴋᴀᴅᴜᴠᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʟɪᴛ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱɪᴍᴘᴀɴ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ, ᴊᴇʟᴀꜱ ʏᴀ; ᴀɢᴀᴍᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ᴅᴇᴍɪ ᴀɴᴀᴋ ; ᴇɢᴏ – ɪɴɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ ʏᴀ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴘᴀʏᴀʜ ɴᴀᴋ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅᴀʜ ᴊᴇʟᴀꜱ ꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇɢᴏ ʟᴀɢɪ. (ᴜʀɢʜ! ɢᴇʀᴀᴍ ᴊᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ɴɪ – ᴍᴀᴋ ᴠɪᴠᴇᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɴɪ. ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴇᴊᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ)

ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʟᴀɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟɪᴛɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴏɴᴛᴏɴ.

ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ, ᴄɪɴᴇᴍᴀᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ ᴄᴀɴᴛɪᴋ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱʟᴏᴡ ᴍᴏᴛɪᴏɴ ꜱʜᴏᴏᴛ ᴛᴀᴘɪ ɴɪᴄᴇ ʟᴀ. ɴᴀᴋ-ɴᴀᴋ ᴍᴜᴢɪᴋ ʟᴀᴛᴀʀ. ɢᴇᴍᴘᴀᴋ. ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇʟɪᴍᴀ, ᴠɪᴠᴇᴋ ᴏʙᴇʀᴏɪ. ʟᴀᴍᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ʜɪɴᴅɪ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴀᴍɪʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ. ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴏᴛᴀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀʙɪꜱᴀ.

ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ᴀᴋꜱɪ. ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴛᴜᴍʙᴜᴋ ᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴏɴᴛᴏᴛ ɴᴀᴋ ʜᴇɴᴊᴀᴍ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.
ᴋᴇᴛᴜᴊᴜʜ, ᴀᴅᴀ ꜱɪᴋɪᴛ ᴛᴡɪꜱᴛ. ᴍᴀꜱᴀ ɴɪ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ, ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴄʜᴇᴇʀɪʏᴀᴀɴ ᴛᴜ. ꜱᴇᴋᴀʟɪ…ᴍᴇʟᴏᴘᴏɴɢ ᴏʀᴀɴɢɴʏᴀ. ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ? ᴍᴏʜ ʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʏᴀ.

ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀʙᴀʟᴏɪ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ʏᴀ. ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴀᴋꜱɪ, ᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴘʀɪᴛʜᴠɪʀᴀᴊ ᴋᴇɴᴀʟᴀʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴ – Sumber: Arsya Aisya

Related Posts

Lelaki Terlanggar Isteri Sehingga Maut, Ini Puncanya

Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandu suaminya terlanggar mangsa di Taman Selasih “Hasil siasatan mendapati kemalangan berlaku ketika isteri mangsa keluar dari kereta berkenaan kerana tertinggal barang di dalam…

Kebanyakkan rakyat tak sokong Najib diampun Agong

dυα ρєтiѕуєη dilαηcαrкαη dαlαм тαliαη вєrкαiтαη ρєηgαмρυηαη dirαjα вαgi мємвєвαѕ dαη мєlєραѕкαη вєкαѕ ρєrdαηα мєηтєri, dαтυк ѕєri ηαjiв rαzαк, мєηdαραт υηdiαη вєrвєzα. ρєтiѕуєη вєrкєηααη dilαηcαrкαη di ρlαтƒσrм cнαηgє.σrg. iтυ αdαlαн…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’