ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ, ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜰᴀᴍ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴀꜱɪᴀ ᴛᴀᴋᴅᴇ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ – ʜᴀᴍɪᴅɪɴ

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴀꜱᴇᴘᴀᴋ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜰᴀᴍ) ᴅᴀᴛᴜᴋ ʜᴀᴍɪᴅɪɴ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ʙᴏʟᴀꜱᴇᴘᴀᴋ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀʙᴇʟ ᴘᴇᴛᴀ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ꜰ:30 ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɢᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ꜱᴋᴜᴀᴅ ʜᴀʀɪᴍᴀᴜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏɪɴᴀʀ.

ᴅᴇᴋ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ʜᴀʀɪᴍᴀᴜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ᴅɪ ᴘɪᴀʟᴀ ᴀꜰꜰ 2020 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ꜰᴀᴍ ᴅɪʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢᴇɴᴀᴘ ꜱᴜᴅᴜᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪꜱᴜʀᴜʜ ᴍᴇʀᴇɴᴄᴀɴᴀ ʜᴀʟᴀᴛᴜᴊᴜ ʙᴀʀᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰ:30 ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴀꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʜ ʜᴀᴍɪᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴅᴇꜱᴀᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀ ʜᴀᴍɪᴅɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴇɴᴀ ᴍᴇᴛʀᴏ, “ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ꜰ-30 ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴛᴀꜰ ꜰᴀᴍ ᴛᴀʜᴜ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟɪʜᴀᴛ ʜᴀʀɪᴍᴀᴜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ɢᴀɢᴀʟ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ꜰ-30 ᴘᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ. ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜰᴜᴛꜱᴀʟ, ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜰᴀᴍ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅɪ ᴀꜱɪᴀ.

“ᴊᴀᴅɪɴʏᴀ, ʙɪʟᴀ ʟɪʜᴀᴛ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴀᴘ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ, ᴋɪᴛᴀ ʟᴀʙᴇʟ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴇʀᴜᴋ…ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇɴᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ.. ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴜɴ ʜᴀɴᴄᴜʀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪᴛᴜ.”

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ꜰ:30 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴅɪ ᴀꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ 2030 ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴍɪᴅɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜱɪᴍʙᴏʟ ᴋᴇꜱᴇʀɪᴜꜱᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ɪɴᴅᴜᴋ ɪᴛᴜ.

ꜰ:30 ᴅɪᴘᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴘᴇʟᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴋ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜰᴀꜱᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜʀᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴀꜱᴀꜱ ᴋᴜᴋᴜʜ ᴛᴀᴅʙɪʀ ᴜʀᴜꜱ ʙᴀɪᴋ, ᴘᴇʀꜱᴀɪɴɢᴀɴ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ɪɴꜱᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪɴꜰʀᴀꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ.

ꜰᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ (2023-2026) ᴅɪꜱᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀʀᴀꜰ ᴀꜱɪᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜰᴀꜱᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ (2027-2030) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀʀᴀꜰ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅᴇꜱᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ, ʜᴀᴍɪᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ : “ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴅᴜᴅᴜᴋ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ (ꜰᴀᴍ). ꜱᴀʏᴀ ꜰᴏᴋᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴋᴜᴛ. ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇ ꜱɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜰᴀᴍ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜰᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ʀᴏꜱᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʟᴀɢɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ, ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴍᴀꜱᴀ ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴍᴀɴᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜰᴀᴍ.

“ʟᴀɢɪᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀʜ ʜᴀɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ, ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ.”

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ʜᴛᴛᴘꜱ://ʟᴀʙᴏʟᴀᴍᴀʟᴀʏᴀ.ᴄᴏᴍ/ꜱᴇᴍᴜᴀ-ᴛᴇɴɢᴏᴋ-ᴘᴀᴅᴀ-ʏᴀɴɢ-ɢᴀɢᴀʟ-ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ-ꜰᴀᴍ-ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ-ᴀꜱɪᴀ-ᴛᴀᴋᴅᴇ-ꜱɪᴀᴘᴀ-ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ-ʜᴀᴍɪᴅɪɴ/

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’