Empayar SKOP Production, Ini Filem ‘Box Office’ Keluarga Yusof Haslam Yang Kena Korang Tonton

ꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ɪᴋᴏɴɪᴋɴʏᴀ ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪꜱᴜᴛʀᴀᴅᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ʟᴀɢɪ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴀʀʏᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴏʀᴏᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪɴʏᴀ, ꜱᴋᴏᴘ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴꜱ.

ɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀʀʏᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴜᴛ (1991). ɴᴀᴍᴜɴ, ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʀᴋɪᴛᴇᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇʀᴏᴋᴇᴛ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜰɪʟᴇᴍ

ꜱᴇᴍʙɪʟᴜ (1994) ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍʙɪʟᴜ 2 (1995) ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ4 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ ʀᴍ6 ᴊᴜᴛᴀ.

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ꜰɪʟᴇᴍ ɪᴋᴏɴɪᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ᴘᴀꜱʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴇʀʀᴀ ꜰᴀᴢɪʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2000. ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ.

ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜᴍ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴛʀᴀᴅᴀʀᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ɢᴇʀᴀᴋ ᴋʜᴀꜱ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴠɪᴇ (2001) ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ4.4 ᴊᴜᴛᴀ.

ʟᴇɢᴀꜱɪ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʟɪʙᴇʀ ᴋɪɴɪ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴜꜱᴏꜰ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀʀᴀʜᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ. ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅɪʟᴜɴᴄᴜʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ60 ᴊᴜᴛᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴀʟɪɴɢ ʟᴀʀɪꜱ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴘᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴇʀᴀᴍ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ (2016) ᴅᴀɴ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ 2 (2018).

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʀᴍ19 ᴊᴜᴛᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ 2 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ48 ᴊᴜᴛᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱʏᴀꜰɪQ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ

ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ 2 (2017), ᴋʟ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟ ꜰᴏʀᴄᴇ (2018) ᴅᴀɴ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪʟᴀɪʟᴀ (2019). ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ18 ᴊᴜᴛᴀ, ʀᴍ12 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ ʀᴍ10 ᴊᴜᴛᴀ.

ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ꜱʏᴀꜰɪQ ʙᴀᴋᴀʟ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ 3. ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴢɪᴢᴀɴ ʀᴀᴢᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴏɴɢɢᴀᴋ ᴜᴛᴀᴍᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ʙᴇʀᴋᴇꜱɪɴᴀᴍʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ 3 ʙᴇʀᴋɪꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜰᴀᴅɪʟ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜᴜʟᴜɴʏᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ɢᴀɴɢꜱᴛᴇʀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱꜱ (ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴄʀᴇᴛ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀɪꜱɪᴋ.

ʙɪᴏᴅᴀᴛᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘʀᴏꜰɪʟ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ

ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜ : ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ʙɪɴ ᴍᴅ. ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴀɴ

ᴜᴍᴜʀ : 63 ᴛᴀʜᴜɴ

ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀʜɪʀ : ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴀʜᴀɴɢ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ

ᴛᴀʀɪᴋʜ ʟᴀʜɪʀ : 24 ᴀᴘʀɪʟ 1954

ᴀʟᴀᴍᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ : ᴛᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴡᴀᴛɪ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ

ɴᴀᴍᴀ ᴀʏᴀʜ : ᴍᴅ. ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴀɴ

ɴᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ : ᴅᴀᴛɪɴ ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ

ɴᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ : ꜰᴀɪᴢᴀʟ ʏᴜꜱᴏꜰ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴜꜱᴏꜰ, ꜱʏᴀꜰɪQ ʏᴜꜱᴏꜰ, ɴᴜʀꜱʏᴀᴍɪɴ ʏᴜꜱᴏꜰ

ᴡᴀʀɢᴀɴᴇɢᴀʀᴀ : ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ

ʙᴀɴɢꜱᴀ : ᴍᴇʟᴀʏᴜ

ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ

‘ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴅᴇɢᴀɴᴅᴜᴋᴜɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴊᴜᴛᴀ2’ – ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴄɪᴘᴛᴀ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ, ᴋɪɴɪ ʀᴀɪʜ ʀᴍ71 ᴊᴜᴛᴀ

” ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʜᴇʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ!’

ɪᴛᴜ ʟᴜᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴍᴜᴅᴀ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ: ᴋᴇʙᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴘᴀʜʟᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ʀᴍ71 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ɪᴛᴜ ᴋᴜᴀᴛ.

” ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ68 ᴊᴜᴛᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ (ᴘᴇᴛᴀɴɢ) ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ʀᴍ71 ᴊᴜᴛᴀ. ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʜᴇʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ.

” ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴄᴜᴛɪ, ᴊᴀᴅɪ ᴘᴀᴡᴀɢᴀᴍ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴘᴇɴᴜʜ. ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴋᴜᴀᴛ.

” ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪᴄᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɪɴᴛᴇʟᴇᴋᴛᴜᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ, ᴘᴇɴꜱʏᴀʀᴀʜ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ꜱᴜʟᴛᴀɴ ꜱʜᴀʀᴀꜰᴜᴅᴅɪɴ ɪᴅʀɪꜱ ꜱʜᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ꜱᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ, ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ, ᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴊᴀᴛɪ ᴅɪʀɪ ᴍᴇʟᴀʏᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ʙʀᴜɴᴇɪ.

” ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ. ꜱʏᴜᴋᴜʀ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ. ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ʙʀᴜɴᴇɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴀʏᴀ.

” ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ʙᴀɢɪ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ60 ᴊᴜᴛᴀ.

” ꜱᴏᴀʟ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋ. ꜱᴀʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ60 ᴊᴜᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴅᴇɢᴀɴ ᴅᴜᴋᴜɴɢ ʙᴀɢᴀɪ

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱɪ ᴊᴀɴɢᴋᴀᴀɴ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ʀᴍ61 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 17 ʜᴀʀɪ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 9 ᴊᴜʟᴀɪ.

ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀɪʜ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ʀᴇᴋᴏᴅ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴀʟɪɴɢ ʟᴀʀɪꜱ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ 2 ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴘᴀᴅᴀ 2018 ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ48 ᴊᴜᴛᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪx ᴍɪʟʟɪᴏɴ ᴅᴏʟᴀʀ ᴍᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ.

” ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴅᴇɢᴀɴ ᴅᴜᴋᴜɴɢ ʙᴀɢᴀɪ, ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ʙᴜᴋᴛɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅᴀʜᴀɢᴀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʙᴇʀᴍᴜᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ” ᴛᴜʟɪꜱ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ.

ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴀʀᴀʜᴀɴ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪᴀ

ꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ɪᴋᴏɴɪᴋɴʏᴀ ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪꜱᴜᴛʀᴀᴅᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ʟᴀɢɪ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜰɪʟᴇᴍ-ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴀʀʏᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴏʀᴏᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪɴʏᴀ, ꜱᴋᴏᴘ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴꜱ.

ɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀʀʏᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴜᴛ (1991).

ɴᴀᴍᴜɴ, ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʀᴋɪᴛᴇᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇʀᴏᴋᴇᴛ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴇᴍʙɪʟᴜ (1994) ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍʙɪʟᴜ 2 (1995) ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ4 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ ʀᴍ6 ᴊᴜᴛᴀ.

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀɢɪ ꜰɪʟᴇᴍ ɪᴋᴏɴɪᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ᴘᴀꜱʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴇʀʀᴀ ꜰᴀᴢɪʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2000.

ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ.

ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜᴍ ʏᴜꜱᴏꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴛʀᴀᴅᴀʀᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ɢᴇʀᴀᴋ ᴋʜᴀꜱ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴠɪᴇ (2001) ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ4.4 ᴊᴜᴛᴀ.

ʟᴇɢᴀꜱɪ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʟɪʙᴇʀ ᴋɪɴɪ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴜꜱᴏꜰ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜰᴇɴᴏᴍᴇɴᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀʀᴀʜᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅɪʟᴜɴᴄᴜʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ71 ᴊᴜᴛᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴀʟɪɴɢ ʟᴀʀɪꜱ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴘᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴇʀᴀᴍ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ (2016) ᴅᴀɴ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ 2 (2018).

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʀᴍ19 ᴊᴜᴛᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ 2 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ48 ᴊᴜᴛᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ ʜᴀꜱʟᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱʏᴀꜰɪQ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ 2 (2017), ᴋʟ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟ ꜰᴏʀᴄᴇ (2018) ᴅᴀɴ ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪʟᴀɪʟᴀ (2019).

ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ18 ᴊᴜᴛᴀ, ʀᴍ12 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ ʀᴍ10 ᴊᴜᴛᴀ.

ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ꜱʏᴀꜰɪQ ʙᴀᴋᴀʟ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴜᴅᴜʟ ᴀʙᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ꜰᴀᴅɪʟ 3. ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴢɪᴢᴀɴ ʀᴀᴢᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴏɴɢɢᴀᴋ ᴜᴛᴀᴍᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴅᴇᴘᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’