‘ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ’ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ, ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ

ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴇʀᴍᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴅᴀʀɪ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ.

ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴀɴɢɪɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱᴋɪɴɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴍᴇᴅɪ ᴀꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴇɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ. ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴀɴɢɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀʟᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ꜱɪᴀᴘᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ-ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴇᴍɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ ɪɴɪ? ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ, ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ

ᴀᴘᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ 2 ᴛʀᴇʟᴇʀ ʙᴀʀᴀɴɢ? ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ɪɴꜰᴏ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ, ᴅᴏᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜ – “ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ, ʜᴀʀᴀᴘ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ”

ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴜᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱʏᴜᴋᴜʀᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴇʙɪᴛ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ, ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴛʀᴇʟᴇʀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴏʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ-ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ɢᴀᴢᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ?

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴄɢᴍ), ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟᴢᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴇʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇꜱɪʀ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ, ᴍᴇꜱɪʀ.

ɴᴀᴅɪʀ, ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ 29 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴀʟᴀꜱ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ɴᴀᴅɪʀ, ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʙᴀʀᴀɴɢ-ʙᴀʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪʙᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɪᴛᴜ.

“ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴜɴ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ (ᴜɴɪᴛ) ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ (ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀʙɪᴛ ᴍᴇʀᴀʜ),” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2013.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ. ᴍᴜᴅᴀʜ-ᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ.

“ɴᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ, ᴅᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀɴʏᴀ ᴋᴇᴛᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ, ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴏɴꜰʟɪᴋ.

ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ (ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ), ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʀɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ

“ᴊᴀᴅɪ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ (ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ), ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀᴀᴘɴʏᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴅɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅᴀʀɪ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ (ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ), ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʀɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ… ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀᴊᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅᴀʀɪ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ᴘᴀʏᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ, ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪ ᴇʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴇɢʏᴘᴛ ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍɪꜱɪ ɪɴɪ. ᴅᴇᴍɪ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀᴀɴ. ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛᴀᴅɪ,” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴇʙɪᴛ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’