ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅʀ ᴀᴅʜᴀᴍ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴇᴍᴀꜱ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ʜɪᴅɪʟʏɴ ᴅɪᴀᴢ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ : ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴊᴀɢᴜʜ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ, ʜɪᴅɪʟʏɴ ᴅɪᴀᴢ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴜʟ ᴇᴍᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴜᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ 2020 ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ. ᴀᴅʜᴀᴍ ʙᴀʙᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅʀ ᴀᴅʜᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅɪᴀᴢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴀꜱᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴀᴋᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ᴛᴏᴋʏᴏ, ᴊᴇᴘᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴛᴇᴍᴀꜱʏᴀ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴅᴜᴛᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴄʜᴀʀʟᴇꜱ ᴄ. ᴊᴏꜱᴇ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅʀ. ᴀᴅʜᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴀᴛʟᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀꜱɪɴ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ.

ᴅɪᴀᴢ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴋᴀɴᴅᴀꜱ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴅᴜɴɢ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴀᴛʟᴇᴛ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴛᴏᴋʏᴏ 2020 ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴀᴛʟᴇᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴇᴍᴀꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴀꜱʏᴀ ꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ, ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʀᴋᴀɴᴅᴀꜱ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴋᴘ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ɢᴀʀᴀᴊ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪ ᴊᴀꜱɪɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴊᴜɢᴀ, ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴄᴀʀᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ 55 ᴋɢ.

ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴅɪᴀᴢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ʀᴇꜱᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅɪ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴘɪꜱᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ, ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴇᴍᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴛᴏᴋʏᴏ.

ᴅɪᴀᴢ, 30, ᴘᴇᴍᴇɴᴀɴɢ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ʀɪᴏ 2016, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴛᴇᴋᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ɪᴍᴘɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴇɴᴀɴɢ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴇᴍᴀꜱ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ.

ᴊᴀɢᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 224 ᴋɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀꜱɪ ᴡᴀᴋɪʟ ᴄʜɪɴᴀ, ʟɪᴀᴏ Qɪᴜʏɪɴ, ᴅᴀɴ ᴀᴛʟᴇᴛ ᴋᴀᴢᴀᴋʜꜱᴛᴀɴ, ᴢᴜʟꜰɪʏᴀ ᴄʜɪɴꜱʜᴀɴʟᴏ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜɴɢɢᴜʟɪ ᴀᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴋᴏᴅ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ. – ᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴏɴʟɪɴᴇ

ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴊᴀꜱɪɴ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ʜɪᴅɪʟʏɴ ᴅɪᴀᴢ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢ ᴇᴍᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ‘ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ; ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀꜱɪɴ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ʜɪᴅɪʟʏɴ ᴅɪᴀᴢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴇᴍᴀꜱ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴄᴀʀᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ 55ᴋɢ.

ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴅɪᴀᴢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ʀᴇꜱᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅɪ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴘɪꜱᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ – ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴇᴍᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴛᴏᴋʏᴏ.

ᴅɪᴀᴢ, 30, ᴘᴇᴍᴇɴᴀɴɢ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ʀɪᴏ 2016, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴛᴇᴋᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ɪᴍᴘɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴇɴᴀɴɢ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴇᴍᴀꜱ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ – ꜰɪᴋɪʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ, ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟɴʏᴀ ᴀᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀᴢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀꜰᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴇᴍᴜ ʙᴜᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ.

ɴᴀᴍᴀ ᴅɪᴀᴢ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴀʜ ᴍᴜʟᴜᴛ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀɴʏᴀ, ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ɪᴋᴏɴ ᴛɪɴᴊᴜ ᴍᴀɴɴʏ ᴘᴀᴄQᴜɪᴀᴏ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴘᴜʟᴀᴜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ – ᴍɪɴᴅᴀɴᴀᴏ – ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ – ᴘᴇʀᴀᴋ ᴅɪ ʀɪᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀᴜ ᴘɪɴɢᴀᴛ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ.

ᴘᴇʀᴀᴡᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴀꜱɪᴀ ᴅɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢɪ ᴘʀᴇꜱᴛᴀꜱɪ ᴅɪ ꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2019.

ᴅɪᴀᴢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʟᴀɴᴅᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴊᴜᴀʀᴀ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇᴍᴀꜱʏᴀ ꜱᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜɴᴅᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

“ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪᴀ ᴅɪʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀᴢ, ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴜᴅᴀʀᴀ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ.

ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʏᴜʜ ʙᴇᴄᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍɪꜱᴋɪɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴘᴇʟᴀʙᴜʜᴀɴ ᴢᴀᴍʙᴏᴀɴɢᴀ ᴅɪ ᴍɪɴᴅᴀɴᴀᴏ, ᴅɪᴀᴢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2019.

“ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ, ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ … ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴜᴅᴀʀᴀ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ 2020 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊᴜʀᴜʟᴀᴛɪʜɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴄɪɴᴀ, ɢᴀᴏ ᴋᴀɪᴡᴇɴ, ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴏᴋʏᴏ.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴢ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴋꜱᴇꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴅᴀᴋᴘᴀꜱᴛɪᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇɢᴇʟɪꜱᴀʜᴀɴ, ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ – ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴛɪɴɢɢᴀʟ, ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀᴢ.

ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪᴀᴢ ᴅᴀɴ ᴊᴜʀᴜʟᴀᴛɪʜɴʏᴀ – “ᴛᴇᴀᴍ ʜᴅ” – ‘ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ’ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙʟᴏᴋ ᴘᴀɴɢꜱᴀᴘᴜʀɪ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ʟᴀɴᴛᴀɪ ʙᴇʀᴊᴜʙɪɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀᴢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜ ᴋᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴇꜱɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍɪꜱᴋɪɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪᴀᴢ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀꜱɪɴ, ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴅɪᴀᴢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜᴍᴘᴀɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇᴛᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴇɴᴀᴍ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀᴛᴀʀᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜᴀᴄᴀ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴅɪ ɢɪᴍɴᴀꜱɪᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅɪɴɢɪɴ ʜᴀᴡᴀ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ, ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴛᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴇᴀᴍ ʜᴅ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴀ.”

ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴀᴢ, ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴇᴊᴏʜᴀɴᴀɴ ᴀꜱɪᴀ ᴅɪ ᴛᴀꜱʜᴋᴇɴᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘʀɪʟ, ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʜᴜɴ. ɪᴛᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ᴀᴋᴜɪɴʏᴀ.

ᴅɪᴀᴢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ 10 ʜᴀʀɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴋᴜʀᴜɴɢ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇɴᴀᴍᴀɴ, ᴅᴜᴍʙʙᴇʟʟ ᴅᴀɴ ɢᴇʟᴀɴɢ ɢᴇᴛᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇʀɢᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴋᴀᴅ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏʟɪᴍᴘɪᴋ, ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 23 ᴊᴜʟᴀɪ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛɪɴɢɢɪ… ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ᴘɪɴɢᴀᴛ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ᴛᴏᴋʏᴏ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴋɴɪᴋ, ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴇᴍᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ.”

ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ᴅɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴊᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱɪʙᴜᴋ, ᴅɪᴀᴢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀɢᴀʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇꜱᴏɴᴀ, ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴜʟᴀɪɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀᴢ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ʙᴀʟᴀɴɢ ᴀɪʀ ʟ18 ʟɪᴛᴇʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄɪʟ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇɴʏᴜᴍ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜰᴏᴋᴜꜱ. ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀᴢ ᴀᴋʜɪʀ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴇᴍᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ɴᴇɢᴀʀᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴᴅᴀɴɢ ᴊᴜᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴄʜɪɴᴀ, ʟɪᴀᴏ Qɪᴜʏᴜɴ. – ᴀꜰᴘ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’