ᴅʀ ᴏᴛʜᴍᴀɴ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʙᴀʀᴜ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ᴅʀ. ᴏᴛʜᴍᴀɴ ᴡᴀʀɪᴊᴏ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴋᴇᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅʀ. ᴍᴏʜᴅ. ꜰɪᴋʀɪ ᴜᴊᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ. ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴏʜᴅ. ꜰɪᴋʀɪ ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ) ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴏᴛʜᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ, ᴋᴀɴɢᴀʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2016.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘᴇʀᴜɴᴅɪɴɢ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʟᴜᴀꜱ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀɴᴀʜ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴇᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴋᴇᴅᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪꜱᴀɴᴅᴀɴɢ ᴏᴛʜᴍᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴘɪᴅᴇᴍɪᴏʟᴏɢɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ; ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴋᴍ; ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴀɴᴀɴ (ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ) ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ʀᴀᴍᴀɪ ‘ᴋᴏʏᴀᴋ’, ᴅᴜᴅᴜᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇꜱ ᴛɪɴɢɢɪ

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴜʀᴜɴɢ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴀ-ꜱɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ, ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇꜱ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ) ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ.

ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴜᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴏɴᴛᴀʀᴋᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʀᴀꜱᴍɪ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴋᴋᴍ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴏʀᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴇɴᴀᴛ, ᴛᴏʟᴏɴɢ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢɪ ᴘʀᴏ ꜱᴀꜱɪᴅᴀʀᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ꜱᴀʀᴋᴀꜱᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

“ᴛᴀʜɴɪᴀʜ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ꜰɪᴋɪʀ ʙᴀɴʏᴀᴋ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴋᴀᴡᴀʟ. ꜱᴏɢᴏ ᴅᴀɴ ɪꜱᴇᴛᴀɴ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴍᴀʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅᴀᴠɪᴅ ʟɪᴍ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇᴛᴀᴛᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘᴅ).

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴋᴘᴅ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱ ᴛɪɴɢɢɪ? ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ, ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴀᴊᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴀɴᴅᴀɪᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ ᴇꜱᴏᴋ ʜᴀʀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀ 10,000 ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴇꜱᴏᴋ ɪᴀɪᴛᴜ 10 ᴊᴜʟᴀɪ 2021.

ᴀɴᴅᴀɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ 9,000 ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 9 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ 7 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 ᴋᴇꜱ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 7,000.

ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 9,180 ᴋᴇꜱ.

ᴊɪᴋᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʟɪʜᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴊᴜɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴜᴊɪ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪɴɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀɪ ᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ. ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴋᴋᴍ ᴅᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇᴄᴀᴍ ʜᴇʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ !

ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴋɪʟᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ: ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴋᴇᴋᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢɢᴇꜱᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴅᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇᴛᴀᴛᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘᴅ) ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴍɪʀᴜᴅɪɴ ꜱʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇᴋᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇꜱ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴋɴ) ʜᴀʀɪ ɪɴɪ (ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ), ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ.

“ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴅᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴋᴘᴅ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ) ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 8,868 ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) 3.0, ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ, ɪᴀɪᴛᴜ 4,152 ᴋᴇꜱ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 3,119 ᴋᴇꜱ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴋᴇꜱ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢ, ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜰᴀꜱᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴘᴘɴ) ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ ʟᴀɪɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

“ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴋᴘᴅ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀɴᴛᴀɪᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴇᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’