Keberkesanan Dos Penggalak ‘Ketara Merosok’ Selepas Beberapa Bulan – Pakar

ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴀʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ

ᴡᴀꜱʜɪɴɢᴛᴏɴ – ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍʀɴᴀ ᴘꜰɪᴢᴇʀ ᴅᴀɴ ᴍᴏᴅᴇʀɴᴀ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʟɪᴀɴ, ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴏʟᴇʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ (ᴄᴅᴄ) ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴅᴏꜱ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀᴊɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ.

ᴋᴀᴊɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 241,204 ᴋᴜɴᴊᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴅᴀɴ 93,408 ᴋᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴀɴᴛᴀʀᴀ 26 ᴏɢᴏꜱ 2021 ʜɪɴɢɢᴀ 22 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022.

ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀʀᴀɴɢᴋᴀʟɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ꜱᴛᴀᴛɪꜱᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴜᴍᴜʀ, ᴛᴀʜᴀᴘ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴄɪʀɪ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴏᴍᴏʀʙɪᴅɪᴛɪ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴏᴍɪɴᴀꜱɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ, ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ᴋᴜɴᴊᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴀᴛᴀᴜ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 87 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 66 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ.

ᴋᴇʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 91 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 78 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

“ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴍʀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴛɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ,” ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇꜱɪᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀᴋʟɪᴍᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ᴡʜɪᴛᴇ ʜᴏᴜꜱᴇ ʀᴀʙᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴘᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴊᴏᴇ ʙɪᴅᴇɴ, ᴀɴᴛʜᴏɴʏ ꜰᴀᴜᴄɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʟᴇᴍᴀʜ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ. – ᴀꜰᴘ

ᴋᴊ: ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ʙᴏʟᴇʜ ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱᴀᴍᴀ

ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴏꜱ ᴘʀɪᴍᴇʀ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ᴋɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ, ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇᴇɴɢɢᴀɴᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴄᴀᴍᴘᴜʀᴀɴ ᴘꜰɪᴢᴇʀ-ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ ᴅᴀɴ ᴀꜱᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴋᴍ (ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ) ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴘꜰɪᴢᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴀꜱᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀʟᴏɢɪɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴋᴍ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʀᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴜꜱɪᴍ ꜱᴇᴊᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴏᴛ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴋᴇᴍᴇᴊᴀ-ᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴏᴋᴀʏʟᴀʜ, ᴋᴇᴍᴇᴊᴀ-ᴛ ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ 3.5 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴘʀɪᴍᴇʀ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ (ᴅᴏꜱ) ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴋᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ᴛᴇᴍᴜ ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋʜᴀɪʀʏ ʟᴀɢɪ, ꜱɪᴊɪʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴏꜱ ᴘʀɪᴍᴇʀ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴍʏꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴜᴛɪʜ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀᴄ ɪɴɪ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ɪɴɪ, ꜱɪᴊɪʟ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴋᴜɴɪɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴜᴛɪʜ ᴍᴜʟᴀɪ 1 ᴍᴀᴄ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 60 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴏꜱ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ 1 ᴍᴀᴄ 2022.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴠɪʀᴜꜱ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴀɴɢ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅ, ᴋʜᴀɪʀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ.

“ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ (ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ). ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴋʀᴄ (ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19), ᴀɴᴅᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ (ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʙᴀᴋ ɪᴛᴜ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛᴜʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ.

ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴠᴇʀꜱ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴠᴇʀꜱ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ (ᴀᴇꜰɪ) ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ, ᴋʜᴀɪʀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʀᴇɢᴜʟᴀᴛᴏʀɪ ꜰᴀʀᴍᴀꜱɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ɴᴘʀᴀ) ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ ᴀᴇꜰɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴʏᴇᴍᴀᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ, ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ɴᴘʀᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ 24,788 ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ 1,004 ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 31 ᴊᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱ.

“ᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 84 ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴏꜱ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ 390 ᴘᴇʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴏꜱ.

“ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴇꜰɪ ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴅᴀʀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ (ʀᴇɴᴅᴀʜ) ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴏꜱ ᴘʀɪᴍᴇʀ. ɪɴɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴠᴇʀꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ, 64 ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅɪᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ʟɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴏꜱ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴏꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴅᴀʀ 27 ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴏꜱ.

“ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀᴇꜰɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀɪɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴛʀᴇɴᴅ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴛᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘʀɪᴍᴇʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪꜱʀʀ (ɪᴍᴍᴜɴɪꜱᴀᴛɪᴏɴ ꜱᴛʀᴇꜱꜱ-ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ʀᴇᴀᴄᴛɪᴏɴ) ʙᴀɢɪ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ʟᴀᴘᴀɴ ᴋᴀʟɪ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀʟɪ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴋᴇᴅᴜᴀ.

ᴋʜᴀɪʀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴠᴇʀꜱ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʀᴜᴊᴜᴋᴀɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴛʀᴇɴᴅ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴠᴇʀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴅᴏꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴏꜱ ᴘʀɪᴍᴇʀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱɪꜰᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 18,000 ᴅᴏꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ʙᴀɢɪ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 5.6 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴏꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 17 ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 74 ᴘᴇʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴀᴇꜰɪ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ɪᴀɪᴛᴜ 0.013 ᴘᴇʀ ꜱᴇʀɪʙᴜ ᴅᴏꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜʟɪʜ.

– ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’