ᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀᴏɢᴏʟ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴛᴜᴅᴜʜ ᴅɪᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴏꜱᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴛᴜᴅᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴅᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴛᴜᴅᴜʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ʜᴀꜱʏɪᴍᴇ ʀᴏꜱʟɪ.

ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴛᴇʀᴛᴜᴅᴜʜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴅᴀɴ 28 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴅᴀʀ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ᴋᴀꜱᴀʀ 61 ɢʀᴀᴍ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 39ʙ (1)(ᴀ) ᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ 1952 ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 39ʙ (2) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴍᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴅᴀᴛᴏʀɪ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ᴋᴀꜱᴀʀ 13.6 ɢʀᴀᴍ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 12(2) ᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ 1952 ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴋᴜᴍ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 39ᴀ(1) ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ꜱᴇʙᴀᴛᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜɴᴜᴛ ᴘᴀʏᴏɴɢ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 4.20 ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ᴘᴀᴅᴀ 4 ᴊᴜɴ 2021.

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ, ꜱɪᴛɪ ᴇᴅᴀʙᴀʏᴜ ꜱᴜʙʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴛᴇʀᴛᴜᴅᴜʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴡᴀᴋɪʟɪ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ʙᴇʟᴀ.

ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ 15 ᴏɢᴏꜱ ᴅᴇᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀʀɪᴋʜ ꜱᴇʙᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇꜱ ᴅᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋɪᴍɪᴀ.

ᴀᴋʜʙᴀʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʀᴏɢᴏʟ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ɪɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ, ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ɪɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴡᴀɴ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ᴡᴀɴ ɪᴅʀɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ.

“ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 376 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 377ᴄ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ.

“ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ.

“ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 27 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴏʀᴀʟ ᴅɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ɴᴀʀᴋᴏᴛɪᴋ (ʙꜱᴊɴ), ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ʀᴏɢᴏʟ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ

ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ – [ᴅɪᴋᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ] ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ɴᴀʀᴋᴏᴛɪᴋ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ɪɴꜱᴘᴇᴋᴛᴏʀ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʀᴏɢᴏʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ʟᴏᴋᴀᴘ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴊᴀɴᴅᴀ.

ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʀᴇᴍᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴘᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ, ᴍᴏʜᴅ ʀᴜꜱʟɪ ᴀʜᴍᴀᴅ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴡᴀɴ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ᴡᴀɴ ɪᴅʀɪꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 27 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱ ʀᴀᴍᴘᴀꜱᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ɴᴀʀᴋᴏᴛɪᴋ (ʙꜱᴊɴ) ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ (ɪᴘᴅ) ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱʏᴀʙᴜ ᴅᴀɴ ᴘɪʟ ᴋᴜᴅᴀ. ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴇɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴄʜᴇᴘᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀʀɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ᴋᴇ ʙɪʟɪᴋ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ɴᴀʀᴋᴏᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

“ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ɪᴛᴜ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀʟ ꜱᴇᴋꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜʙᴜʜᴀɴ.

“ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇꜱɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɪ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴡᴀɴ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʀᴇᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ ɪɴɪ.

“ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 376 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 377ᴄ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀʟ ꜱᴇᴋꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’