‘ᴅɪᴘᴇʀꜱᴏᴀʟ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ’ ɴᴀᴅɪʀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ: ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ɪꜱᴜ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴅɪᴀᴍ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜰɪᴛɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴛᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜰɪᴛɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ɴɢᴏ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴀᴅɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ

ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ? – ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪᴀɢɪʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴛᴀᴅɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴛᴀʙᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴘᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ.

“ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴀᴋɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴅᴜɪᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪᴠᴇ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅᴜɪᴛ ɪᴛᴜ?

“ꜱᴀʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴀʟɪᴋᴋᴀɴ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ, ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ, ᴀᴅᴀ ʀᴇꜱɪᴛ ᴀᴅᴀ ʙᴜᴋᴛɪ?,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴇʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴅɪ ᴄᴀɪʀᴏ, ᴍᴇꜱɪʀ, ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ɴɢᴏ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀʙɪᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ᴍᴇꜱɪʀ.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴡᴜᴊᴜᴅ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀʙɪᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ᴍᴇꜱɪʀ.

“ʜᴀʟ-ʜᴀʟ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀʙɪᴛ ᴍᴇʀᴀʜ ᴍᴇꜱɪʀ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴏʀɪ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ. ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ɢᴜɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ‘ᴘʀᴏᴘᴏꜱᴀʟ’ ɴᴀᴅɪʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʀᴀʜ

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴋᴏᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʟᴀɪɴ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴡᴀᴋɪʟ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴢᴜʟ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴋᴏᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

“ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʙᴇʀɪ ᴘʀᴏᴘᴏꜱᴀʟ (ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴋᴇʀᴊᴀ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴢᴜʟ. ʀᴀᴍᴀɪ ɪɴɢᴀᴛ ᴘʀᴏᴘᴏꜱᴀʟ ɪᴛᴜ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴋᴏᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏᴘᴏꜱᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋ ʜᴀʀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴏᴛᴀᴋ ᴀꜱ$40 (ʀᴍ168.96), ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ᴀꜱ$20 (ʀᴍ84.48). ᴊᴀᴅɪ, ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴀᴍʙɪʟ ʏᴀɴɢ ᴀꜱ$40 ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴀꜱ$20.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ, ᴍᴇꜱᴛɪ ᴛᴀʜᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ‘Qᴜᴏᴛᴀᴛɪᴏɴ’ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʟᴀꜱ, ᴊᴀᴅɪ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀʀᴀʜ ᴍᴇꜱᴇᴊ ‘Qᴜᴏᴛᴀᴛɪᴏɴ’ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴀʟᴀꜱ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴡᴀᴊᴀʀ. ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ʜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴘᴀꜱᴀʟ ᴛᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ʜᴀᴛɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴇʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱɪᴀʀ-ꜱɪᴀʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ꜱᴇᴛɪʙᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ, ᴋᴀᴍɪ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ, ɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴇᴛᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ. ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴇᴊᴇɴ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴀʏᴀʀ ᴍᴀʜᴀʟ ᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ʜᴏᴛᴇʟ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜰɪʀᴀᴜɴ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪᴍᴀᴍ ꜱʏᴀꜰɪ’ᴇ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀᴋᴀᴍ ɪᴍᴀᴍ ꜱʏᴀꜰɪ’ᴇ, ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴍᴀᴢʜᴀʙ ꜱʏᴀꜰɪ’ᴇ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱʏᴀꜰɪ’ᴇ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴛᴇɴɢᴏᴋ.

“ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ɪᴛᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴇʀʟᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ, ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀʀᴀɴɢ, ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴇʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀʟ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʀᴀᴘ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴄɪᴜᴍ ᴋᴀᴋɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’