ᴄᴇꜰ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɴᴇɴᴇᴋ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴊᴀɢᴀ ᴄᴜᴄᴜ ᴀᴜᴛɪꜱᴍᴇ

ᴋᴇᴄᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴄᴇꜰ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ʙᴀᴋʀɪ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴜᴋᴀᴜ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ᴘᴀʀᴀꜱ ᴄᴀɴᴛɪᴋ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇꜱʀᴀ, ʙᴇʀᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ʟᴇᴍᴀʜ-ʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ. ꜱᴇᴋᴀʟɪɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ.

ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜᴋ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ꜰɪᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍᴘɪɴɢ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴏʜᴅ ʙᴀᴋʀɪ ᴢɪɴɪɴ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɴᴇɴᴇᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴜᴄᴜ ᴄᴏᴍᴇʟ. ᴍᴀɪɴᴛᴀɪɴ ᴀᴡᴇᴛ ᴍᴜᴅᴀ!

ᴍᴇᴍʙᴏɴɢᴋᴀʀ ‘ʀᴀʜꜱɪᴀ’ ᴋᴇᴄᴇʀɢᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴡᴇᴛ ᴍᴜᴅᴀ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴍᴀꜱᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, “ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴛɪꜰ ʙᴇʀꜱᴇɴᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀ ᴋɪᴄᴋʙᴏxɪɴɢ.

ɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍɪɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ʀᴜᴛɪɴ ꜱᴋɪɴᴄᴀʀᴇ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀᴍᴘᴜʀᴀɴ ʜᴇʀʙᴀ.”

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴀʀᴀʜ ᴋᴇᴛᴜʀᴜɴᴀɴ ʏᴇᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴋɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʟᴀʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴛᴜʀᴜɴᴀɴ ꜰʀᴇɴᴄʜ ᴘᴀʀꜱɪ ɪɴᴅɪᴀɴ. “ᴛʜᴇʏ ʜᴀᴅ ᴠᴇʀʏ ꜱᴛʀᴏɴɢ ᴘʀɪɴᴄɪᴘʟᴇꜱ ᴀɴᴅ ᴠᴀʟᴜᴇꜱ ɪɴ ʟɪꜰᴇ. ᴠᴇʀʏ ꜱᴛʀɪᴄᴛ. ʙᴜᴛ ᴛʜᴏꜱᴇ ᴠᴀʟᴜᴇꜱ ᴍᴏᴜʟᴅᴇᴅ ᴍᴇ ᴛᴏ ᴡʜᴏ ɪ ᴀᴍ ᴛᴏᴅᴀʏ. ᴀʀᴡᴀʜ ᴀʙᴀʜ ꜱᴘᴏᴋᴇ 7 ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇꜱ ᴡʜɪʟᴇ ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴀᴍᴀ ꜱᴘᴏᴋᴇ 5 ᴅɪꜰꜰᴇʀᴇɴᴛ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇꜱ.”

ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇʀᴇɴᴅᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴜᴊɪᴀɴ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ꜱʜᴀʀɪꜰꜰᴀ ɴɪꜱᴀ ꜱʏᴇᴅ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀʙɪᴋ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜʀɴɪᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴍᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴꜱᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇɴᴛɪɴɢᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀᴀɴ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴀᴡᴀɴ ɪɴɪ ‘ʀᴀʜꜱɪᴀ’ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ. “ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴅᴀɴ ɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴄᴜᴄᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴄᴜᴄᴜ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴡᴇᴛ ᴍᴜᴅᴀ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʏᴏᴜɴɢ ᴄᴏᴜᴘʟᴇ ʙɪʟᴀ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴄᴜᴄᴜ.

ʙɪʟᴀ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴜ ʀᴀꜱᴀ ʜᴀᴘᴘʏ, ᴛᴀᴋ ᴛɪᴍʙᴜʟ ʀᴀꜱᴀ ʜᴀꜱᴀᴅ ᴅᴇɴɢᴋɪ ʙᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ. ᴛᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ꜱᴇʙᴇꜱᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇᴋᴇᴄɪʟ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ. ᴅᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀᴘᴘʏ, ᴘᴀꜱᴛɪ ʟᴜᴀʀᴀɴ… ᴍᴜᴋᴀ ᴘᴜɴ ʜᴀᴘᴘʏ.”

ᴜᴊᴀʀ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ɪɴᴛᴀɴ ᴊᴜɴɪᴛᴀ. ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, 10 ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴜɴɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴄᴜᴄᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴄᴜᴄᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ. ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴇ. ᴄᴜᴄᴜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ʀᴀᴜʟ ɪᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴜᴛɪꜱᴍ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴠᴇʀᴇ. ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴊᴀɢᴀ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴄʜɪʟᴅ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʀᴀᴜʟ.

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʀᴀᴜʟ ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɢᴀ ꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ, ɪɴᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴀᴅᴀᴍ.

ʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ʀᴀʏʏᴀɴ ʟᴀʜɪʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴀɴᴛᴜ ᴊᴀɢᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴊᴀɢᴀ ʀᴀᴜʟ. ʀᴀᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴄᴜᴄᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀ ʀᴀʏʏᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ. ʀᴀʏʏᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴅᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱɪʙᴜᴋ, ᴍᴇʀɪᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙɪꜱɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ-ʙᴜᴅᴀᴋ. ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ.

ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴀᴜʟ. ᴅɪᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴊᴀʀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴀʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ. ᴡᴇ ᴅᴏɴ’ᴛ ᴊᴜᴅɢᴇ ᴀɴʏʙᴏᴅʏ. ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀᴊᴀʀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ ʜɪᴅᴜᴘ. ɪᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪ.”

ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜʟɪꜱ ʙᴜᴋᴜ ᴍᴀꜱᴀᴋᴀɴ, ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴄʜᴇꜰ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2015 ʙᴇʀᴋᴏɴꜱᴇᴘᴋᴀɴ ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ, ꜰᴏᴏᴅ ᴀɴᴅ ʟᴏᴠᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ 25 ʀᴇꜱɪᴘɪ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀʙɪᴛᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴜ ᴍᴀꜱᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢɪᴋᴛɪʀᴀꜰᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴏᴘ ᴏᴜᴛꜱᴛᴀɴᴅɪɴɢ ɢᴏᴜʀᴍᴇᴛ ᴀᴍʙᴀꜱꜱᴀᴅᴏʀ ᴅɪ ᴡᴏʀʟᴅ ɢᴏᴜʀᴍᴇᴛ ᴀᴡᴀʀᴅ 2018 ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴄᴜʟɪɴᴀʀʏ ᴀᴅᴠɪꜱᴏʀ ᴏʟᴇʜ ᴡᴏʀʟᴅ ɢᴏᴜʀᴍᴇᴛ ᴀᴡᴀʀᴅ ᴀꜱꜱᴏᴄɪᴀᴛɪᴏɴ 2019.

ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴜᴀɴ ꜱʀɪ ɴɪꜱᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴏᴜᴛꜱᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴀꜱᴇᴀɴ ᴡᴏᴍᴇɴ ᴇɴᴛᴇʀᴘʀᴇɴᴇᴜʀ ᴀᴡᴀʀᴅ 2019 ᴀɴᴊᴜʀᴀɴ ᴀᴡᴇɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀꜱᴇᴀɴ ᴡᴏᴍᴇɴ ᴇɴᴛʀᴇᴘʀᴇɴᴇᴜʀ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴅɪ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ, ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ. ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ᴘᴜʟᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ɴᴏɴᴀ ᴠɪᴘ ᴀᴡᴀʀᴅ ᴅɪ ɴᴏɴᴀ ꜱᴜᴘᴇʀᴡᴏᴍᴀɴ ᴀᴡᴀʀᴅ 2020.

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’