ʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍɪꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴇʀ. ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱɴʏᴀ. ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛ ᴅᴏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍ).

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴋᴍ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅꜱ ʜɪꜱʜᴀᴍᴍᴜᴅᴅɪɴ ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ ᴅᴀɴ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.”

ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜᴘᴀ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴛʀᴇʟᴇʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴀʜ ʟᴏʀɪ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴀꜰᴀʜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇᴘᴇʀᴀɴɢᴀɴ 11 ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛᴀᴡᴀʀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ, ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʙᴇʀᴍᴜʀᴀʜ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

ᴇʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴛᴀᴅɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱ-ᴋᴇꜱ ʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

“ᴘᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀ. ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴀʏᴜ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

“ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ʙᴀᴄᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ-ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ. ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ɴᴏᴍʙᴏʀ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴇʙɪᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ ɴᴏᴍʙᴏʀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ.

“ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ᴛᴇᴀᴍ ᴋᴀꜱɪʜ ᴜᴍᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ. ᴇꜱᴏᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴇʙɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ). – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅɪʀɪɴɢɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀɪꜱᴀɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴜɴɪᴛ ᴘᴇʀɪꜱɪᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴍᴇꜱɪʀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴀꜰᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴀɴɢ 2021 ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴀᴍᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ (ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ) ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʜɪꜱʜᴀᴍᴍᴜᴅᴅɪɴ ᴛᴜɴ ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ‘ᴛᴇᴀᴍ’ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴍᴇꜱᴇᴊ.

“ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ (ʜɪꜱʜᴀᴍᴍᴜᴅᴅɪɴ) ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴊᴀɢᴀ ᴛᴇᴀᴍ ᴋɪᴛᴀ ʏᴇ, ᴡᴀʟᴀᴜ ᴛᴇʀʟᴀᴍʙᴀᴛ ꜱᴇᴍɪɴɪᴛ ,ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜɴᴋᴜ ᴍᴀʜᴋᴏᴛᴀ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴛᴜɴᴋᴜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋʜᴀʙᴀʀ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴᴇ ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ ꜱᴏᴄɪᴇᴛʏ, ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɴ ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇꜱɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴍᴇʀɪᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ꜱᴇʙᴀᴋ ꜱᴀʏᴜ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴇᴊᴀᴋ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴇ ꜱɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴛɪᴅᴀᴋ ‘ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ’ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ, ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ʙɪʟᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʀᴇᴅ ᴄʀᴇꜱᴄᴇɴᴛ, ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʟᴜᴀʀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ʀᴀꜰᴀʜ ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴇᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴊᴀᴋ ᴍɪɴᴜᴍ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇᴋᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.-ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’