ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ2500 ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ

ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ: ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴀɴᴀᴋ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴋᴍ) ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,500 ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʙᴋᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 4.8 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 9.6 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴋᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ʀᴍ8.2 ʙɪʟɪᴏɴ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴜᴊᴀɴɢ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴜᴊᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ.

ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ, ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇɴᴇʀʙɪᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴋᴏɴꜱᴜʟᴛᴀꜱɪ ᴀᴡᴀᴍ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇɴᴀᴍʙᴀʜʙᴀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ, ᴘᴇᴍʙᴀʜᴀʀᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʀᴍ2,000 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʀᴍ2,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

“ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʀᴍ1,800 ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴀᴅᴀʀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ (ᴀᴛᴀᴜ ʙᴘʀ) ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

“ʙᴀɢɪ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ; ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙ40 ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴀʀᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʀᴍ500 ʟᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ5,000,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ300 ʟᴀɢɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ, ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʀᴍ2,500 ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ, ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʀᴍ1,000, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʀᴍ1,500 ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴋᴍ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ.

ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ2,001 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ5,000 ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 800,000 ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʀᴍ400, ʀᴍ600 ᴅᴀɴ ʀᴍ800.

ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʀᴍ500 ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 500,000 ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ; ʀᴍ300 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ (900,000 ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ); ʀᴍ600 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴜᴊᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ (ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ) ᴅᴀɴ 3.8 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴜᴊᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʀᴍ2,500 ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʀᴍ350.

ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ, ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴋᴍ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,500.

“ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ, ʙᴋᴍ ᴘᴀᴅᴀ 2022 ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 9.6 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ʀᴍ8.2 ʙɪʟɪᴏɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 8.6 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ʀᴍ7 ʙɪʟɪᴏɴ ʙᴀᴡᴀʜ ʙᴘʀ ᴘᴀᴅᴀ 2021,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ.

ʙᴀᴊᴇᴛ 2022: ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴋᴍ) ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000

ᴘᴀᴅᴀ 29 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴋᴍ) ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴡᴀɴ 2022 ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴜɴᴀɪ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000 ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ, ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴢᴀꜰʀᴜʟ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴀᴢɪᴢ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴋᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ8.2 ʙɪʟɪᴏɴ, ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛᴋᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 9.6 ᴊᴜᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴜʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʀᴍ2,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

“ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ (ʙᴘʀ) ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ1,800.

“ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴜɴᴀɪ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ʙᴋᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀᴊᴇᴛ 2022 ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴜɴᴀɪ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀꜱᴀʀ, ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴀꜱᴀ ᴀꜱᴘᴇᴋ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ.

“ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴘᴀɴ, ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴜɴᴀɪ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ʙᴋᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇᴍʙᴀʜᴀʀᴜᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ500 ʀɪɴɢɢɪᴛ ʟᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ5,000.

“ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ300 ʀɪɴɢɢɪᴛ ʟᴀɢɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ. ɪɴɪ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ, ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴋᴍ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,500.

ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ), ᴢᴀꜰʀᴜʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴀꜱ ɢᴀʀɪꜱ ᴋᴇᴍɪꜱᴋɪɴᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ 2019 ɪᴀɪᴛᴜ ʀᴍ1,169 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴘɢᴋ 2016 ɪᴀɪᴛᴜ ʀᴍ980 ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇʟᴜᴀꜱᴋᴀɴ ʟɪᴘᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋɪʀᴀ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ꜱᴀʀᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

“ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ɪɴɪ, ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴋᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʀᴍ200 ᴊᴜᴛᴀ.

“ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ, ʀᴍ2.4 ʙɪʟɪᴏɴ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘᴇɴʏᴀʟᴜʀᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ 440,000 ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’