ʙɪᴀᴅᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ɢᴇʟᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ’, ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ʙᴇʟʟᴀ ᴀᴍᴍᴀʀᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴊᴀɴᴊɪ ᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ

ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴋᴀꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɪɴɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ

ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ, ᴠɪʀᴀʟ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴛᴏʀʏ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀꜱᴀʀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 50 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴋᴇᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴜᴅᴀ.

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ. ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙɪᴀᴅᴀʙ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ.

ᴅɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ʟᴀɪɴ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʙᴇʀᴀɴɪᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴋᴇ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱɪʟᴀᴍɴʏᴀ. ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ.

ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ 8,000 ʀᴇᴛᴡᴇᴇᴛ ᴅᴀɴ 6,000 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʙ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ꜱᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇʀᴇɴᴅᴀʜ-ʀᴇɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪᴘᴇʀʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴅɪ ᴋʜᴀʟᴀʏᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴋᴏᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ, ᴄᴀʀʟ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴜᴋᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʜᴀᴅɪ

ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ, ᴄᴀʀʟ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅɪʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴɴʏᴀ.

ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴅɪ ɪɢ

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʟᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴜᴋᴀ

ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇᴘᴀᴛɪ ᴊᴀɴᴊɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ᴄᴀʀʟ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʜᴀᴅɪ ᴅɪ ɪɢ ꜱᴛᴏʀʏ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʜᴀᴅɪ ꜱᴀᴍʙɪʟ ɢᴀᴍʙᴀʀɴʏᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀɴɢᴋᴜɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴄᴀʀʟ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜱᴇᴍʙᴏʏᴀɴ 1 ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄᴀʀʟ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍɪᴋʀᴏꜰᴏɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇɴɢᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ᴍᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋɴʏᴀ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴍᴇᴊᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪʜᴀʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴜᴅᴀɴʏᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ʙᴜᴛɪᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ

ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀɢᴇ ʙᴇʟʟᴀ ᴀᴍᴍᴀʀᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴏɪᴋᴏᴛ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɪɴɪ..

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʟᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ.” -ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴀʀᴀʜ

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴀʀᴀʜɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴜʟᴀʀ, ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀʟᴀꜱ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴇʀᴀᴍ ᴀᴛᴀꜱ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜰᴇᴅᴛʀɪ ʏᴀʜʏᴀ, ᴘᴇꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪ ᴛᴠ3 ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇᴍᴜ ʙᴜᴀʟ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴛʀᴀɴꜱɪᴛ ɢᴇʟᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ.

ᴜᴄᴀᴘ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴊᴀᴡᴀʙ ᴅɪᴀ ʙᴇᴛᴜʟ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ɴᴀꜱɪʙ ᴋɪᴛᴀ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴜʙᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴜ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴜᴀᴛ
ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ꜰᴇᴛʀɪ ʏᴀʜʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴇᴅɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ᴅɪᴀ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴀ ᴅɪᴍᴀʀᴀʜɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ᴍᴋ ᴋ-ᴄʟɪQᴜᴇ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀɪ ʀᴍ50ᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ

ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ᴅɪᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋʜᴀʟᴀʏᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ʜᴇʙᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋ-ᴄʟɪQᴜᴇ, ᴍᴋ, ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ50,000 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀ ꜱᴛᴏʀʏ, ᴍᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪɴꜰʟᴜᴇɴᴄᴇʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴜᴘᴀʜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ50 ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀɴɪ, ᴋᴀᴜ ᴜᴘᴀʜ ʀᴍ50? ꜱɪ*ʟ ᴀᴘᴀ ᴋᴀᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ. ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ. ꜱɪᴀᴘᴀ ᴀᴅᴀ ɪɴꜰᴏ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ɴɪ ʀᴍ50,000. ᴍᴇɴᴛᴀɴɢ-ᴍᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴀᴜ ᴋᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ, ᴄᴀᴋᴀᴘ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴅᴀᴘ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴋᴀᴜ ᴊᴇ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴍᴋ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀ ꜱᴛᴏʀʏ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ʀᴍ50,000 ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴀᴅᴀᴍ. ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀ ꜱᴛᴏʀʏ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴍᴋ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴀᴀꜰ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ.

ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ, ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴛᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ. ɴɪᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴛᴜ ᴛᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ, ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ ᴇᴍᴏꜱɪ ꜱɪᴋɪᴛ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴇᴍᴏꜱɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’