‘ʙᴜᴅᴀʏᴀ ꜱᴀᴍꜱᴇɴɢ’ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ ᴅɪʙᴜʀᴜ ᴘᴅʀᴍ

ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ: ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴜʀᴜ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀꜱɪᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀ ᴀʟᴀᴍ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ʙᴀʜᴀʀᴜᴅɪɴ ᴍᴀᴛ ᴛᴀɪʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 5.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴏʀɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴀᴛᴀʜ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀᴍᴘᴜᴀɴ ʀᴀʜɪᴍᴀʜ, ᴋʟᴀɴɢ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ɪᴛᴜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʙᴀʜᴀʀᴜᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ 25 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 147/427 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 43 ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987 ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴜʟᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴀʜᴀɴ 5 ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴜᴋᴜʟ ʙᴇʀᴀᴍᴀɪ-ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ.

“ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ (ʀɪᴅᴇʀ) ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 19 ʜɪɴɢɢᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 298 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 147 ᴋᴀɴᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ: ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴀɢʀᴇꜱɪꜰ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇʀꜱɪᴍᴘᴀɴɢᴀɴ ʟᴀᴍᴘᴜ ɪꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴄᴇɴᴅᴀɴᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, 3 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴇʀɪ ᴀʟᴀᴍ, ꜱᴜᴘᴇʀɪᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴏʜᴀɪᴍɪ ɪꜱʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ

ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ᴋᴀᴋɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴀɴᴀɴ, ʜɪᴅᴜɴɢ ᴘᴀᴛᴀʜ, ᴛᴜʟᴀɴɢ ᴘɪᴘɪ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ, ᴊᴀʀɪ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀʜ ᴊᴀʀɪ ᴋᴇʟᴇɴɢᴋɪɴɢ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ.

“ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴄɪᴇɴᴛᴇx ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴄᴇɴᴅᴀɴᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴏᴋ ᴋᴇ ᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀꜱᴀɪ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙʀᴇᴋ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇʀᴇᴍᴘᴜʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴏᴋ.

“ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ᴋᴀᴋɪ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪꜱɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 43 (1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 148ᴋᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜꜱᴜʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ,ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʜᴏᴛʟɪɴᴇ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴘᴅ ꜱᴇʀɪ ᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ᴛᴀʟɪᴀɴ 07-3864222,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’