“ʙɪʟᴀ ᴀᴅɪᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋ” – ʟᴜᴛꜰɪ 3 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ᴊᴀᴅɪ ʙᴏᴍʙᴀ

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʙᴀʏᴀɴʏᴀ ʙɪꜱᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʟᴀʀɪ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ꜱɪɴɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɢɪ ꜱɪ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ.

ᴜꜱɪᴀɴʏᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴇʀᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴀʜɪʀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴜꜱɪᴀ, ᴋᴀᴋɪ ꜱɪ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʟᴜᴛꜰɪ ᴀɪᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ᴊᴀʟɪʟ ɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀʀᴀꜱ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟ ᴘᴀʜᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇᴛɪꜱ ꜱᴇᴋᴀʟɪɢᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʟᴜᴛꜰɪ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ, ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ᴀʙᴜ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ, ʜᴀᴛɪ ᴋᴇɪʙᴜᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴅɪ ᴘᴇᴛɪ ᴍᴇꜱᴇᴊ (ᴅᴍ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ᴋᴀᴋ ᴘᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇꜱɪᴀɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴜɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ. ᴋᴀᴋ ᴘᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ… ꜱᴇʟᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʟᴜᴛꜰɪ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋʟɪᴘᴘᴇʟ ᴛʀᴇɴᴀᴜɴᴇʏ ᴡᴇʙᴇʀ ꜱʏɴᴅʀᴏᴍᴇ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ.

“ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ… ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴋᴜʀᴜꜱ. ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʙᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪ ɪʙᴜ, ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ʙᴏᴍʙᴀ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱɪ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀ ᴡᴀʀᴜɴɢ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴋᴀɴɢᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀᴛɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴇʀɪᴛᴀɪ ꜱɪ ᴋᴇᴄɪʟ.

ꜱᴀʙᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪ ɪʙᴜ, ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ʙᴏᴍʙᴀ
ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ᴀʙᴜ
ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ

ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴍᴇʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ, ᴋᴀᴋ ᴘᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅʀ ꜱʏᴀʀɪᴢ ꜱᴇʜᴀᴛ, ᴘᴀᴋᴀʀ ʙᴇᴅᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴠɪꜱᴇɴᴀ ᴅᴀɴ ᴘʀɪɴᴄᴇ ᴄᴏᴜʀᴛ ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ ᴄᴇɴᴛʀᴇ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴜᴋᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

“ᴋᴇꜱ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘʀᴏꜰ ᴅʀ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀꜱʜɪᴅ, ᴘᴀᴋᴀʀ ᴛᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʙᴀʜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴋ ᴘᴀʜ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴜᴋᴍ, ɴᴀᴍᴜɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

“ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʟᴜᴛꜰɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’