Bapa L4nggar Bayi Sendiri Sampai C3dera, Namun Dia Tipu Pihak Hospital Kononnya Anak Dit3ndang Lembu

ᴘᴇʀᴄᴜʙᴀᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴜʀᴜʜ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ᴍᴇɴ1ᴘᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ʙᴀʜɪʏᴀʜ (ʜꜱʙ) ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ʙᴀʏɪ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴄ3ᴅ3ʀᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴀᴋ1ʙᴀᴛ ᴅɪᴛ3ɴᴅᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴜ, ɢ4ɢᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ‘ᴋ4ɴᴛᴏɪ’ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊ3ɴᴀʏᴀʜ ᴋᴇᴅᴀʜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ɢ ꜱᴜʀᴇꜱʜ ᴋᴜᴍᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜꜱʙ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 27 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 10.56 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ʜꜱʙ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴛ3ɴᴅᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟ4ɴɢɢᴀʀ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴀᴋɪʙᴀᴛɴʏᴀ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄ3ᴅ3ʀᴀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴍᴇʟ3ᴄᴇᴛ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴛᴀʙɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴡᴀᴅ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪꜱᴜ).

ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 31(1)(ᴀ) ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ 2001, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢ4ɴɪ4ʏᴀ, ᴍᴇɴɢ4ʙ4ɪᴋᴀɴ, ᴘᴇᴍʙvᴀɴɢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴᴅ3ᴅᴀʜᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄ3ᴅ3ʀᴀᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴀᴛᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ4ɴ1ᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ4ɪᴋᴀɴ, ᴅɪʙvᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴅ3ᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ.

ᴊɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ4ʟᴀʜᴀɴ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜvᴋᴜᴍ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ20,000 ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 6(1)(ᴄ) ᴀᴋᴛᴀ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ 1959/63. ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɢᴀ ꜱᴇʙᴀᴛᴀɴ.

ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ɴᴜꜱᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’