ᴀʀᴡᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ” ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ – ʙᴀᴘᴀ

ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ – ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴜᴛ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ.

ɪʙᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ꜱɪᴛɪ ɴᴏʀʀᴀ ꜱᴀʟʟᴇʜ, 44, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ʜᴀꜰᴇᴇʀᴀ, 6, ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇʀʙᴜᴀʟᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴛɪ ꜱᴇʙᴀʙ ɴᴀᴋ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜ ᴅᴀʀɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴʏᴀʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴜᴄɪɴɢ ᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴀɴᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴇᴅɪᴛ ɢᴀᴍʙᴀʀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴇᴍᴏᴛɪᴋᴏɴ ꜱᴇᴅɪʜ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɴᴇᴋ, ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴍᴀɴ, 81, ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴛʀᴏᴋ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱɪᴛɪ ɴᴏʀʀᴀ, ꜰᴀɪᴢᴀʟ ʜᴜꜱᴀɪɴ, 44, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʟɪꜰ ʜᴏᴛᴇʟ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴘᴀɴɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ʜᴀꜰᴇᴇʀᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱɪʙᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ʜᴀꜰᴇᴇʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜰᴀɪᴢᴀʟ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ, ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀʙɪʟ ɴᴀᴊᴍɪ, 22, ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴍᴀʜɪʀᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴀʀᴀ, ʙᴀʟɪᴋ ᴘᴜʟᴀᴜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ʀᴀᴜᴅʜᴀᴛᴜʟ ꜱᴏʟɪʜɪɴ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʟɪꜱᴀ ʀɪᴀ, ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 11 ᴘᴀɢɪ.

ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢɪɴᴀᴘ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 11.30 ᴘᴀɢɪ ɪꜱɴɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴜʀᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟɪꜰ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ.

ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ʟᴀɴᴛᴀɪ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴍᴀᴜᴛ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ʜᴏᴛᴇʟ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪ ᴛᴀɴᴊᴜɴɢ ʙᴜɴɢᴀ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ.

ɪʙᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ꜱɪᴛɪ ɴᴏʀʀᴀ ꜱᴀʟʟᴇʜ, 44, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ʜᴀꜰᴇᴇʀᴀ ꜰᴀɪᴢᴀʟ, 6, ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴇᴘᴀꜱ.

“ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴜᴋɪꜱᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ, ʙᴀʀᴜ- ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ʟᴜᴋɪꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɴᴇɴᴇᴋɴʏᴀ, ꜰᴀᴛɪᴍᴀʜ ᴍᴀɴ, 81, ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴛʀᴏᴋ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴘᴜʟᴜᴛ, ᴊᴇɴᴇʀɪ, ꜱɪᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ꜰᴀɪᴢᴀʟ ʜᴜꜱᴀɪɴ, 44, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴀɴɪᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɴᴜʀ ᴀɪʀɪꜱ ʜᴀꜰᴇᴇʏᴀ ᴅɪ ʟɪꜰ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜰᴀɪᴢᴀʟ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀᴍᴀʟᴀᴍ ᴅɪ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ, ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀʙɪʟ ɴᴀᴊᴍɪ, 22, ᴋᴇ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴍᴀʜɪʀᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴀʀᴀ (ᴋᴋᴛᴍ), ʙᴀʟɪᴋ ᴘᴜʟᴀᴜ.

ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ɴᴜʀ ᴀʟʏᴀ ɴᴀᴛᴀꜱʜᴀ, 16, ᴅᴀɴ ꜰᴀʀɪꜱ ᴇᴢᴀɪʀʏ, 11, ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢɪɴᴀᴘ ᴅɪ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ʀᴀᴜᴅʜᴀᴛᴜʟ ꜱᴏʟɪʜɪɴ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʟɪꜱᴀ ʀɪᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 11 ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ.

ᴀᴋʜʙᴀʀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 11.30 ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʟᴜʀᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʟɪꜰ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴏᴛᴇʟ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ. – ᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴏɴʟɪɴᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’