Anak Murid Pecꪖhkan Bangku, Cikgu Tersentꪖ Bapa Murid Datang Dengan Pakaian Serba Lusuh Dan Kotor

ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ʟᴜꜱᴜʜ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴛᴏʀ ᴍᴇʀᴜɴɢᴋᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴅᴀʜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 30ᴋᴍ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴜʀᴜᴋɴʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙɪɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀɴɢᴋᴜ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ, ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʟɪ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴜʀɪᴅ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʜʏᴘᴇʀᴀᴋᴛɪꜰ.

“ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴘᴇᴄᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀɴɢᴋᴜ ᴋᴀɴᴛɪɴ. ʙᴀɴɢᴋᴜ ʙᴜᴀʜ-ʙᴜᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ-ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ʜᴀᴛɪ.

“ᴍᴀᴋᴀ ᴜɴɪᴛ ᴅɪꜱɪᴘʟɪɴ, ɢᴜʀᴜ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ. ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀᴋᴜᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʜʏᴘᴇʀᴀᴋᴛɪꜰ ɪɴɪ. ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴜʀɪᴅ ɪɴɪ ᴀɢᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀɴᴀꜰɪ ʜᴀᴋɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜʀɪᴅ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴄᴏᴍᴏᴛ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ᴀʏᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʟɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴜʀɪᴅ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ᴋᴀꜱᴜᴛ ʟᴜꜱᴜʜ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ ꜱᴇʟᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴛᴏʀᴀɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇʀᴏꜱᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɢᴀɴᴛɪ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀʙᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀᴊɪ. ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ɪᴛᴜ.

“ɴɪʟᴀɪ ʙᴀɴɢᴋᴜ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅɪ ᴢᴀᴍᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ɢᴀᴊɪ, ɴᴀᴍᴜɴ, ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴜʟᴀɴɢ ᴀʟɪᴋ ᴅᴀʀɪ ᴋᴜᴀɴɢ ᴋᴇ ɢᴏᴍʙᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴛᴇʀɪᴋ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ.

“ᴘᴀᴛᴜᴛʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ. ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀʏᴀʜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ.

“ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴɴʏᴀ ᴘᴀᴛᴜᴛʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴄᴏᴍᴏᴛ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀɢᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴜɴʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʏᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʟɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴏꜱᴀᴋᴋᴀɴ ᴍᴜʀɪᴅ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɪʜ 45,000 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɴᴀꜱɪʙ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴄɪᴋɢᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴄɪᴋɢᴜ. ꜱᴇʙᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴄɪᴋɢᴜ ɪɴɪ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴄɪᴋɢᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴀᴍᴀᴅ ɪᴅʜᴀᴍ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’