(ᴠɪᴅᴇᴏ) ᴀɴɢᴋᴀʀᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴀꜰɢᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ‘ᴛᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴘᴇꜱᴀᴡᴀᴛ’ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴜᴅᴀʀᴀ

ᴋᴀʙᴜʟ – ꜱᴀᴛᴜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴘᴇꜱᴀᴡᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ @ꜱᴀᴍᴄʜᴜɪ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɴᴇᴋᴀᴅ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ ɪɴɢɪɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴜᴀꜱᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ.

“ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴀʀ ᴍᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴀᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀᴘ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀʙᴜʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ.

“ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴋᴀʙᴜʟ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅᴀɴ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ.

ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴛʀᴀɴꜱɪꜱɪ ᴛᴀᴍᴘᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴍᴀɴ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴇʟᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴜᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴀꜱʜʀᴀꜰ ɢʜᴀɴɪ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ, ʟᴀᴘᴏʀ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴛʜᴇ ꜱᴜɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴀꜱʜʀᴀꜰ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀʙᴜʟ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴜꜱɴᴀʜ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ, ʜᴀʀᴛᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀᴋ ᴀꜱᴀꜱɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀᴋᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀʙᴜʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴛᴀᴊɪᴋɪꜱᴛᴀɴ, 24 ᴊᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇᴍᴀʀᴀᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ.

ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴀɢᴀʀ ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴜɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀʟɪʜᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴍᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴋᴀʙᴜʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴋᴀᴄᴀᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴀꜱᴀɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴋᴀʙᴜʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴛᴜᴍʙᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪꜱʏᴛɪʜᴀʀᴋᴀɴ ‘ᴋᴇᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴ’ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀɴʏᴀ 10 ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴘᴜʀᴀɴ.

ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴍᴀʀᴀᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ, ʙʀɪᴛᴀɪɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀɴᴊɪᴀɴ ᴀᴛʟᴀɴᴛɪᴋ ᴜᴛᴀʀᴀ (ɴᴀᴛᴏ) ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴜᴀꜱᴀɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ, ᴀꜱʜʀᴀꜰ ɢʜᴀɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴋᴀʙᴜʟ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢɪꜱʏᴛɪʜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴘᴜʀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ 10 ʜᴀʀɪ.

ᴀꜱʜʀᴀꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴛᴀᴋ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴋᴀʙᴜʟ, 20 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴜꜱɪʀ ᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴀᴍᴇʀɪᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ (ᴀꜱ) ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀɴᴊɪᴀɴ ᴀᴛʟᴀɴᴛɪᴋ ᴜᴛᴀʀᴀ (ɴᴀᴛᴏ).

“ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ‘ᴘᴇᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ’ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ, ʜᴀʀᴛᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀᴋ ᴀꜱᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴅᴀᴜʟᴀᴛᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴅᴇꜱᴛɪɴᴀꜱɪɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ, ᴛᴏʟᴏ, ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴛᴀᴊɪᴋɪꜱᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴇɢᴀʜ ‘ᴘᴇʀᴛᴜᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ.

ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘʀᴀꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀᴍᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴇɢɪʟ ᴇɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴛᴀᴋ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪᴛᴜ ‘ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ’.

ᴛɪɢᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀꜰᴘ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴀꜱᴀɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ, ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴀꜱ, ʏᴀɴɢ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 20 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴘᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴛᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀʜᴜᴋᴀɴ ‘ᴘᴇʀᴀʟɪʜᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀɴ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀᴡᴀʟ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀᴋɪ ʙᴀᴋɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴀꜱᴀɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ.

“ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴜɴɪᴛ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴇᴍɪʀɪᴀʜ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴋᴀʙᴜʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇᴀᴍᴀɴᴀɴ,” ᴄɪᴀᴘ ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴀʟɪʙᴀɴ, ᴢᴀʙɪʜᴜʟʟᴀʜ ᴍᴜᴊᴀʜɪᴅ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴋᴇʟᴏᴍᴘᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀʙᴜʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴜʟᴜʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ, ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ꜱᴇʀᴀɢᴀᴍ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴀꜱ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ɢɪᴀᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴋᴇ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ᴋᴀʙᴜʟ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴏʟᴇʜ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʀᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ɴᴀᴛᴏ, ᴊᴇɴꜱ ꜱᴛᴏʟᴛᴇɴʙᴇʀɢ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴀʀᴀᴛ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀɢᴇɴᴅᴀʟᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀꜱ, ᴀɴᴛᴏɴʏ ʙʟɪɴᴋᴇɴ, ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴀɴᴅᴀɪᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜɴᴅᴜʀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜɴᴅᴜʀᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀɪɢᴏɴ, ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ 1975.

“ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ, ᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴀꜰɢʜᴀɴɪꜱᴛᴀɴ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴜᴋᴜᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 11 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ (9/11) ᴅᴀɴ ᴍɪꜱɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ᴀꜰᴘ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’