‘ᴀᴋᴜ ᴊᴀɴᴊɪ’ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱɪʟᴀᴘ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ

ᴍᴇʟᴇɴᴛᴜʀ ʙᴜʟᴜʜ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ʀᴇʙᴜɴɢɴʏᴀ. ᴘᴇʀɪʙᴀʜᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ɴɪʟᴀɪ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴜʀɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀᴛɪ ᴅɪʀɪ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴꜱᴀɴ ʜᴀʀᴜꜱʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ ᴜꜱɪᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ, ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀᴍᴀᴛ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪᴘᴀᴋᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋᴜꜱ, ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴡᴀᴅᴀʜ ꜱᴇꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱɪᴀꜱᴀʜ, ᴛɪᴘᴜ ʜᴇʟᴀʜ, ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ʏᴀɴɢ ʙᴜʀᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴀꜰᴅʜᴀʟ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴛᴀʀʙɪʏᴀʜᴀɴ ʜᴜʟᴜʙᴀʟᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴀʀᴛᴀɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ. ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴜꜱʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴋᴏᴛᴏʀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀᴘᴏʟɪᴛɪᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀɪʙᴀʜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴀꜱᴀʀɪ ᴅᴏᴋᴛʀɪɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴅᴇʀᴀɴɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ “ʙᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ”. ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴᴊᴇʀᴜᴍᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʜɪɴᴀᴀɴ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇᴡᴀᴊɪʙᴋᴀɴ ᴄᴀʟᴏɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ‘ᴀᴋᴜ ᴊᴀɴᴊɪ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ʜᴀʀᴜꜱʟᴀʜ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢɪᴍɪᴋ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ. ʀᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴɴʏᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴘᴀʀᴛɪ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱᴇʟᴏʀᴏʜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʙᴇʟᴀᴋᴀ.

ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴʏᴀᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜɴʏᴀ ꜱɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ. ᴀʜʟɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢɴʏᴀ “ᴅɪᴛᴇʀɴᴀᴋ” ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜɴꜱᴜʀ ᴄᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴏʜᴏɴɢᴀɴ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴀᴋᴜ ᴊᴀɴᴊɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴡɪʙᴀᴡᴀᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴊɪᴋᴀ ɪᴀ ʙᴇʀʙᴀᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀꜱᴀᴅ ᴅᴇɴɢᴋɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ?

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴛɪᴘᴜ ᴍᴜꜱʟɪʜᴀᴛ, ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ᴋᴇꜱᴇʀᴏɴᴏᴋᴀɴ ᴍᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴛᴀᴍᴘᴜᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍɴᴏ. ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ.

ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱɪʟᴀᴘ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴍᴀɴɢᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴛᴜᴍᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀᴘ, ᴘᴋʀ, ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀɴᴀʜ (ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ), ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴘᴜʀᴀ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ꜱʜᴇʀᴀᴛᴏɴ ꜱᴇʀᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋʀᴜᴛ ᴘᴀꜱ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋᴜꜱ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴄɪɴɢ ᴋᴀᴛᴀᴋ-ᴋᴀᴛᴀᴋ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴘᴋʀ ᴅᴀɴ ᴜᴍɴᴏ.

ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀʀɪꜰ ꜱᴏᴀʟ ꜱɪꜰɪʀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ɪɴɪ ꜰᴀʜᴀᴍ ꜱɪꜰɪʀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋᴀᴛᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘʀɪɴꜱɪᴘɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴀɴᴛᴇʀᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ꜱᴀᴍᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ (ɢᴘꜱ) ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀʙᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴜᴘᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴏʟᴀʙᴏʀᴀꜱɪ ᴘᴀʀᴛᴀɪ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀʟᴏɴᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴇʀᴘɪʟɪʜ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇ-8 ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴋᴇᴅᴀᴜʟᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅɪ ᴘʜ ᴅɪᴘɪɴɢɢɪʀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ʜᴇʀᴏ’ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ.

ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢᴀɴᴄᴀᴍ ʟᴜɴᴀꜱ ᴅᴇᴍᴏᴋʀᴀꜱɪ. ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ, ᴘᴀꜱ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ. ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇɢᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ʟᴀɴᴅᴀꜱᴀɴ ᴋᴀꜰɪʀ, ɪᴀ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴍᴜᴛᴜ ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʀʟᴀʜ. ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴɴʏᴀ ʟᴇᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴɴʏᴀ ʟᴇꜱᴜ. ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ. ᴅᴀʟɪʟɴʏᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀɴɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀꜱꜱᴀ. ɪɴɪ ꜰᴀᴋᴛᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴄᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅɪʟᴏɴᴅᴇʜᴋᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ʙᴀᴋ “ᴀʏᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇᴘᴀʟᴀ”.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀɴᴀꜰꜱᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ. ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇɢᴀɴ ꜱɪʟᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀꜱɪ ᴘᴇɴɢɢᴀɴᴛɪɴʏᴀ, ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʙɪʙɪᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴜʙᴀʜ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ Qᴜᴏ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴜ ʜᴇʟᴀʜ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ɪɴɪ. ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴄᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴜʟᴀɪ ᴅɪʜɪᴅᴜ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ꜱᴀᴋɪ ʙᴀᴋɪ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ʙɴ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘɪᴍᴘɪɴ ᴏʟᴇʜ ᴋʟᴇᴘᴛᴏᴋʀᴀᴛ ᴜᴍɴᴏ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴀɴɢɢᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ, ᴀʀᴋɪᴛᴇᴋ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ɪᴛᴜ. ᴍᴇꜱᴇᴊɴʏᴀ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴀʀᴀʜᴀɴ.

ᴘᴇʀᴘᴇᴄᴀʜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴘʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴀᴄᴀ (ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ) ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴋᴜ ᴍᴀɴᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ, ᴍᴀꜱᴢʟᴇᴇ ᴍᴀʟɪᴋ – “ᴍᴇᴍᴏʀɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴏɪʀ” – ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀʟɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴘᴍ ᴋᴇ-7 (ᴛᴜɴ ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ) ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪꜱᴜ 1ʙᴇꜱᴛᴀʀɪɴᴇᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋ ʏᴛʟ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴꜱ ꜱᴅɴ ʙʜᴅ (ʏᴛʟᴄ) ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀʟ ɪɴɪ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀʟ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀʀᴛɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴍᴀꜱᴢʟᴇᴇ.

ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋ ᴍᴇɢᴀ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ 1ʙᴇꜱᴛᴀʀɪɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2011 ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ – ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛɪɢᴀ ꜰᴀꜱᴀ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ3.3 ʙɪʟɪᴏɴ ɪᴛᴜ ʜᴀʀᴜꜱ ꜱɪᴀᴘ ᴊᴜɴ 2019. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴜᴍᴜꜱᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛɴʏᴀ.

ᴍᴇᴍᴇᴄᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʀᴀᴋꜱᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ. ᴍᴀʟᴀʜ, ɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ “ᴀᴋᴜ ᴊᴀɴᴊɪ” ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀᴋꜱᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴄᴀʟᴏɴ-ᴄᴀʟᴏɴ ᴘɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɢɪᴍɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ꜱɪꜰᴀᴛ ᴄᴜʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴡᴀʀɴᴀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ. – ʙᴀᴋᴀʀ ꜱᴜᴀʀ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’