(ʀᴀꜱᴍɪ) ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ

ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʀᴀʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 30 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴏʀᴏᴄᴏ.

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱʏᴜʀɢᴀ. #ᴍᴏɢᴀꜱʏᴜʀɢᴀʙᴜᴀᴛᴍᴜʀᴀʏᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴅɪ , ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 10 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ: ᴀᴋʜʙᴀʀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ -&ɢᴛ; ʀᴀʏᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ

ʀᴀʙᴀᴛ, ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ – ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴀɢᴀ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ, ʀᴀʏᴀɴ ᴀᴡʀᴀᴍ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʙᴛᴜ (ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ), ʟᴀᴘᴏʀ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀᴅᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʟᴀɢᴀ ᴍɪʟɪᴋ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ.

ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʟᴇᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴇɴɢɢɪɢɪʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ʟᴀᴜɴɢᴀɴ ‘ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ’ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ʀᴀʏᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴀɢᴀ ᴍɪʟɪᴋ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴄʜᴇꜰᴄʜᴀᴏᴜᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴜɴɪᴀ ɴᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ‘ᴋᴇᴍᴜɴᴄᴜʟᴀɴ’ ʀᴀʏᴀɴ

ᴍɪꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴅɪ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ᴍɪꜱɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴀʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜰᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴀʀᴀʙ ɴᴇᴡꜱ, ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ʟᴇʙɪʜ 24,000 ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

“ᴘʀᴀʏ ꜰᴏʀ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱɪᴍᴀʜ ᴍᴇᴇ.

“ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ɪɴɪ ᴅɪʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴅᴏᴀ ɴɪᴋ ʟɪɴᴅᴀ ꜱᴀᴍꜱᴜᴅɪɴ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀɴᴀʜ ɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʙɪɴɢ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʀᴜɴᴛᴜʜ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ,” ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴀʜʏᴜᴅᴅɪɴ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ᴅᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ʀᴀʏᴀɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇꜱᴘᴏɴꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ, ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ.

“ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴀʀᴜʜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ-ʜɪᴅᴜᴘ,’’ ᴋᴀᴛᴀ ɪʙᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀꜱɪᴀᴘ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ.

ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ, ʟᴀᴘᴏʀ ʟᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴡɪᴏɴ ɴᴇᴡꜱ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴄᴇᴍᴀꜱ, ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴜᴅᴀᴋ 5 ᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 30 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ʜᴇɴᴛɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 30 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ʀᴀʏᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴀꜰʀɪᴋᴀ ᴜᴛᴀʀᴀ ᴄᴇᴍᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ꜱɪᴀʀᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ɪᴛᴜ.

ʀᴀʏᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɢʜʀᴀɴᴇ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 125 ʙᴀᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴄʜᴇꜰᴄʜᴀᴏᴜᴇɴ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴇɴᴛᴏʟᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ʀᴜɴᴛᴜʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴀɢʜʀᴇʙ ᴀʀᴀʙᴇ ᴘʀᴇꜱꜱᴇ, ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴋʜɪʀ.

ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴɴʏᴀ.

ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ

ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ — ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ-ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴋᴇꜱᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 30 ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴜᴛᴀʀᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴀʀᴜʜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʜɪᴅᴜᴘ-ʜɪᴅᴜᴘ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ʙᴜᴅᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ-ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱɪᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ-ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ᴍᴇʟɪɴᴛᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ʀᴜɴᴛᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴀʀᴜʜ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ, ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀʙᴅᴜʟʜᴀᴅɪ ᴛᴇᴍʀᴀɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴅᴀɴ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴇᴍʀᴀɴɪ.
ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɪʀɪɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’