5 ʜᴀʀɪ ᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪᴜᴍᴜᴍ ʀᴀᴊᴀ ᴍᴀɢʀɪʙɪ, ɪɴɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴀᴊᴀɪʙ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴɴʏᴀ

ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ… ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ 5 ᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ

ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ, ʀᴀʏᴀɴ ᴀᴡʀᴀᴍ, ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʀᴀᴊᴀ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ, ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ᴠɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʀᴀʏᴀɴ, ᴋʜᴀʟᴇᴅ ᴀᴡʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴡᴀꜱꜱɪᴍᴀ ᴋʜᴇʀꜱʜᴇᴇꜱʜ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴛʀᴀɢɪꜱ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴋᴀᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴɴʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴜꜱᴀʜᴀ ɢɪɢɪʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʙᴀʟᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴋᴜɴɪɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀʟɪ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

ᴅɪᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴋᴇ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴇʀʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ, ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘɪʜᴀᴋ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ.

ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ʀᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʟᴜʙᴀɴɢ ᴘᴇʀɪɢɪ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴜ-ᴘᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.

ʀᴀʏᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɢʜʀᴀɴᴇ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 125 ʙᴀᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴄʜᴇꜰᴄʜᴀᴏᴜᴇɴ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ʜᴇɴᴛɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴇɴᴛᴏʟᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴍᴀʟᴀɴɢ ɪᴛᴜ.

ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ꜱᴇʀᴀᴛᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴀɢᴀʀ #ꜱᴀᴠᴇʀᴀʏᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛʀᴇɴᴅɪɴɢ ɴᴏᴍʙᴏʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ. – ᴀʀᴀʙɴᴇᴡꜱ

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ, ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʙʙᴄ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇʟᴀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ɪʙᴀʀᴀᴛ ‘ᴍᴇɴᴄᴇɴɢᴋᴀᴍ’ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ. ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ɢᴇᴛɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴀɴᴀʜ ʀᴜɴᴛᴜʜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛʀᴀɢɪꜱ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ, ʀʏᴀɴ ᴏʀᴀᴍ, ʀᴀᴊᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴠɪ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴀɢᴀʀ #ꜱᴀᴠᴇʀᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ᴛʀᴇɴᴅɪɴɢ’ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɪᴛ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ꜱᴇᴅɪʜ ᴜᴍᴜᴍ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ. ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴀᴍᴀᴛ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ. ᴀʟꜰᴀᴛɪʜᴀʜ, ꜱʏᴜʀɢᴀ ʙᴜᴀᴛᴍᴜ ꜱɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ.

ᴀᴊᴀɪʙɴʏᴀ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ

1. ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʜᴀᴍᴘɪʀ 5 ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴊᴀᴛᴜʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ.

2.ᴍᴇɴʏᴀᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

3. ᴍᴀᴍᴘᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

#ꜱᴀᴠᴇʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴀᴍɪ ᴀʟɪ ꜱᴀʜʀᴀᴏᴜɪ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʜᴇʀᴏ ᴛᴇʀᴀᴡᴀʟ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ

ʙᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ – ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ. ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴊᴀᴛᴜʜ.

ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ. ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ɪɴɢɪɴ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʜᴇʀᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴛᴇʀᴏᴡᴏɴɢ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 32 ᴍᴇᴛᴇʀ.

ᴀᴍɪ ᴀʟɪ ꜱᴀʜʀᴀᴏᴜɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪɴꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʏᴀɴ. ᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴘᴀᴋᴄɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɢᴇʟᴀʀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴄᴀᴘ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʜᴇʀᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ. ʜᴀɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴊᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ᴀᴅɪᴋ ʀᴀʏᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴜʙᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ,

ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʟᴇʙɪʜ 96 ᴊᴀᴍ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴀɪʀ ᴅᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴀɪᴘ. ᴘᴇɴɢɢᴀʟɪᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀɢʜʀɪʙɪ.

1) 1 ꜰᴇʙ 2022 :ʀᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɪᴋɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀɪɢɪ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ. ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʀᴀʏᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɢɪ ᴋᴇʀɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴊɪʀᴀɴᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀᴍᴘᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇʙᴀᴡᴀʜ.

2) ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɴʏᴀᴡᴀ.

3) ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘɪᴛ ᴍᴇɴɢɢᴀɢᴀʟᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀᴇꜱᴄᴜᴇʀ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ꜱᴇᴍᴘɪᴛ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛɪɴɢɢɪ.

ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴜɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɴɢᴜᴅᴀʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴛᴀʙɪʟ.

4) ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴄᴏʀᴏɴɢ ᴜᴅᴀʀᴀ, ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ, ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ʟᴀᴍᴘᴜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʟɪ (ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ)

5) ᴍɪꜱɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ꜱɪᴀᴘ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴋɪᴛᴇᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɪᴅᴇᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘʟᴀɴ (ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ).

6) ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ 5 ᴘᴇɴɢᴏʀᴇᴋ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴄᴜʙᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʀᴇꜱᴄᴜᴇʀ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʟᴜʙᴀɴɢ ᴘɪɴᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɢɪ.

7) 5 ꜰᴇʙ 2022 : ᴜᴘᴅᴀᴛᴇᴅ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴏʀᴇᴋ ᴘɪɴᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇᴅᴀʟᴀᴍ 28ᴍ ɴᴀᴍᴜɴ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴘʟᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇᴏʟᴀʜ ᴅɪʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀɴᴅᴜᴋ. ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴛᴀɴᴀʜ ʀᴜɴᴛᴜʜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴛ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ.

ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍɪꜱɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴛᴇʟᴀɢᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴋɪʀᴀ ɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʀᴀʏᴀɴ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴏʀᴇᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘʟᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴀᴅᴀ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍɪꜱɪ ɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ɴʏᴀᴡᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴏʜᴍᴇᴅɪᴀ

Related Posts

[VIDEO] Pakar Bedah Dedah Punca Belut Boleh Berada Dalam Perut Lelaki Ini

Video :

Enjin kiri pesawat terbakar, ini kronologi kes

Sebuah pesawat Air China melakukan pendaratan cemas di Singapura pada Ahad, selepas enjin kirinya terbakar hingga menyebabkan sembilan daripada 155 individu di dalam pesawat itu mengalami kecederaan ringan, kata pihak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’