AC Mizal Jadi Tҽɳtҽɾα Jepun Dalam Filҽɱ ‘Romusha’

ᴏᴘɪᴇ ᴢᴀᴍɪ ʙᴀᴋᴀʟ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ Filҽɱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋɪꜱαʜ ᴘαʜɪᴛ ʙᴜɾυԋ ʟᴀɴᴅᴀꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴀᴘɪ ɱαυƚ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ-ʙᴜʀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ Filҽɱ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ.

ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴊᴇᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ‘ʙᴜɾυԋ’. Filҽɱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 1942 ʜɪɴɢɢᴀ 1945 ɪɴɪ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ʙᴜɾυԋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ.

ᴘᴇɴᴇʀʙɪᴛ Filҽɱ ɪɴɪ, ꜰᴏʀᴛɪᴛᴜᴅᴇ ᴇᴠᴇɴᴛ ʏᴀᴋɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜᴀɴ ᴏᴘɪᴇ ᴢᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ Filҽɱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙɪᴛᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴᴅҽɾιᴛᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟᴀʟᴜɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ʜᴀʀɢᴀɪ ᴋᴇᴀᴍᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ.

ᴋᴇᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴏʟᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴇʟɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴄҽɾιᴛᴀ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴄɪᴛᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʟɪᴛᴋᴀɴ ᴜɴꜱᴜʀ ᴘᴇʀᴄɪɴᴛᴀᴀɴ.

ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ Filҽɱ ɪɴɪ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜᴅᴜ, ʙᴇɴᴛᴀ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜʟᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴛᴍʙ (ᴋᴇʀᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ʙᴇʀʜᴀᴅ).

ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ ᴍᴇɴɢɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀɴ (ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ꜱʜᴀᴢᴡᴀɴ ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ Tҽɳtҽɾα ᴊᴇᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ-ʙᴜʀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʙᴜɾυԋ ᴘᴀᴋꜱᴀ.

ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴀʀᴡᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪꜱɪ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴀᴘᴛᴇɴ ᴘᴀᴛʀɪᴄᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ Tҽɳtҽɾα ᴊᴇᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ.

ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ɴᴀᴛᴛᴀʟɪᴋᴀ (ᴊᴀꜱᴍɪɴᴇ ꜱᴜʀᴀʏᴀ ᴄʜɪɴ) ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴊᴜʀᴜʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴇᴍ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ.

ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴘᴜᴛɪᴋ ᴘᴇʀᴄɪɴᴛᴀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀʀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ɴᴀᴛᴛᴀʟɪᴋᴀ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀʀɪ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴍ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ.

ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅҽɾιᴛᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ɢᴇɴᴇʀᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴋꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇʀᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜɾυԋ ᴘᴀᴋꜱᴀ ᴏʟᴇʜ Tҽɳtҽɾα ᴊᴇᴘᴜɴ. ʀᴏᴍᴜꜱʜᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙɪɴᴛᴀɴɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʀᴀʜɪᴍ ʀᴀᴢᴀʟɪ, ᴅɪᴀɴ ᴘ ʀᴀᴍʟᴇᴇ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴄ ᴍɪᴢᴀʟ, ᴊᴏɴᴀᴛʜᴀɴ ᴘᴜᴛʀᴀ, ꜱʜᴏɢᴇɴ, ᴀᴍɪʀ ʀʟ, ᴘᴇʀᴏɴ ʏᴀꜱᴜ, ɴᴀꜱɪʀ ᴊᴀɴɪ, ʙᴏʜᴀʀɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, ʙᴜᴅɪ ᴄɪᴛᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ɪQᴀ ᴀʙɪᴅɪɴ.

ᴀᴄ ᴍɪᴢᴀʟ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴠ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ

ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍɪᴢᴀʟ ᴢᴀɪɴɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴄ ᴍɪᴢᴀʟ, ʙᴀɢᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴇᴍʙᴀʀᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ, ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴋᴇʙᴀɴɢɢᴀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ꜱᴇʀʙᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴡᴀʜ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ꜰᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴀɴ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴏᴛᴛ (ᴏᴠᴇʀ ᴛʜᴇ ᴛᴏᴘ) ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴꜱᴛʀɪᴍᴀɴ ᴅɪ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ.

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ɪᴍᴘɪᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀᴄ ᴍᴇꜱᴋɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱɪɴᴅɪʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀʟᴇᴋᴇʜ ᴏʟᴇʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ᴍᴀʀᴀʜ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀ, ᴛᴀᴘɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ɪɴɪ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴ ʟᴇꜱᴇɴ ᴅᴀʜ.

“ʟᴇꜱᴇɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ʟᴀɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀʏᴀʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴍᴄᴍᴄ).

“ᴛᴇʀᴜꜱ-ᴛᴇʀᴀɴɢ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴀᴘ ʙᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ. ɪɴɢᴀᴛ ʟᴀɢɪ, ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ.

“ʙɪʟᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ, ᴍᴄᴍᴄ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ʟᴇꜱᴇɴ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀᴋᴀɴ ʀɪɴᴛɪʜᴀɴ-ʀɪɴᴛɪʜᴀɴ ʜᴀᴍʙᴀ-ɴʏᴀ, ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢᴋᴀɴ ʟᴇꜱᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀʟʟᴀʜ ɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ᴅᴀɴ ᴠɪꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

мαℓυ, ѕαкιт нαтι

ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴄ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʙᴇʟᴇɴɢɢᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ мαℓυ ᴅᴀɴ ѕαкιт нαтι ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴜꜱᴀʜᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴅᴀᴛɪɴ ᴇᴍʏʟɪᴀ ʀᴏꜱɴᴀɪᴅᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ɪɴɪ ɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ. ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ.ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ɴᴀᴋ ʙᴀɢɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴀʜ ʙɪꜱɴᴇꜱ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ,ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ɪɴɪ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴀᴡᴀᴋᴀʟ ꜱᴀᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴜᴊᴜɴɢ-ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ɴɪᴀᴛ ɴᴀᴋ ʙᴀɴᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ, ɴᴀᴋ ʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ.

“ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴛᴜʟᴀʜ, ᴅɪᴀ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪɴɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ. ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ, ᴋᴀᴍɪʟᴀʜ ᴀʀᴛɪꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ, ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ?”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴀʟɪꜱᴀꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴠ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴇᴘɪꜱᴏᴅ-ᴇᴘɪꜱᴏᴅ ᴋᴇᴋᴇᴄᴇᴡᴀᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴡᴀᴛɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 31 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴠ ʟᴀɪɴ, ɪɴɪ ᴊᴀᴡᴀʙ ᴀᴄ.

“ʏᴀ ʙᴇᴛᴜʟ. ᴛᴀᴘɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪɴɢᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ, ᴇꜱᴏᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴠ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴇʜ, ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴋᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ. ᴛᴀᴋ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ɪɴɪ ᴘᴜɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱɴʏᴀ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴏᴅᴀʟɴʏᴀ ʙᴇꜱᴀʀ, ʙᴀʀᴜ ᴋɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴇʙᴛ ᴠᴇɴᴛᴜʀᴇꜱ ʙᴇʀʜᴀᴅ (ᴍᴅᴠ).

“ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅɪ ʙᴇʀɪ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ, ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ɪᴅᴇᴀʟᴏɢɪ ᴅᴀɴ ᴠɪꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴅᴠ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʟɪᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ.ᴋᴇᴋᴇᴄᴇᴡᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ ꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ɴᴀꜱɪʙ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ᴛᴀᴘɪ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ʀᴍ50 ꜱᴇʜᴀʀɪ, ᴄᴏɴᴛᴏʜʟᴀʜ.

“ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴊᴏʙ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ, ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɴᴅᴀ ʟᴀɪɴ, ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴛᴀʙɪʀ. ᴊᴀᴅɪ ᴅᴀᴘᴀᴛʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴀꜱʏɪᴋ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴋɪꜱᴀʜ ᴀʀᴛɪꜱ ꜱᴜꜱᴀʜ, ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜱᴜꜱᴀʜ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀɪ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋᴜᴛ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ?

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴄ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴡᴜᴊᴜᴅɴʏᴀ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱʏᴇɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴋɪɴɪ.

ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ʜᴀʟ ɪᴛᴜ ᴄᴜᴍᴀ ᴄᴀɴᴅᴀ ᴋᴏꜱᴏɴɢ, ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴄ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴜɴᴅᴜʀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ,ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ʙᴇɢɪɴɪ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ.

“ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʟ ɴᴀᴋ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ᴛɪᴅᴀᴋ! ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀɪ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴇᴘᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ɴᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴏʀᴘᴏʀᴀᴛ, ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴀɴ ɴᴀᴋ ᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ʙɪꜱɴᴇꜱ.

“ɪᴅᴇᴀ ᴅᴀɴ ᴠɪꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇ ꜱɪᴛᴜ.ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴜꜱɪᴀ 51 ᴛᴀʜᴜɴ, ᴘᴇɴᴀᴛ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴊᴇʀɪᴛ-ᴊᴇʀɪᴛ ᴘᴇᴀᴄᴇ ʏᴏ! ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴀʀᴀʜ,”ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴡᴀ.

ᴋᴏɴꜱᴇᴘ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ
ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ, ᴀᴄ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴇᴘ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ɪᴅᴇᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɢᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄɪᴛᴀʀᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ɪᴀ ᴍᴇɴʏɪᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʙᴇʟɪ ʙᴇʟᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴘᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ-ʙᴇʟᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴛᴠ, 24 ᴊᴀᴍ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴍʏꜰʀᴇᴇᴠɪᴇᴡ, ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ᴘᴇɴʏɪᴀʀᴀɴ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴛᴀɴᴘᴀ ʟᴀɴɢɢᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴠ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴋᴇᴄᴇʟᴇ. ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ.

ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ-ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ, ꜱᴜᴋᴇ ᴛᴠ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇʀᴋᴀꜱᴀ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴋꜱ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴛᴠ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ᴀʟɪʀᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴɢʜɪʙᴜʀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’