(Kronologi) Isu 3 Beradik Islam, Kini Pulang ke pangkuan Ibu Non-Muslim

ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴇᴊᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ 3 ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ʟᴏʜ ꜱɪᴇᴡ ʜᴏɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ʙᴜᴀʜ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ.

ʟᴏʜ, 35, ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ɪꜱɴɪɴ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ʟᴏʜ ꜱɪᴇᴡ ʜᴏɴɢ.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴄᴏʟʟɪɴ ʟᴀᴡʀᴇɴᴄᴇ ꜱᴇQᴜᴇʀᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ᴅɪꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ɪᴛᴜ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴘᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ, ʙᴇʀᴛᴀʀɪᴋʜ 31 ᴍᴀᴄ 2021, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʟᴏʜ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴛᴇᴛᴜᴀɴ ꜱꜱ ᴛʜɪɴᴅ ᴘᴀᴅᴀ 13 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ, ʟᴏʜ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴢɪʀᴀʜ ɴᴀɴᴛʜᴀᴋᴜᴍᴀʀɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ, ʟᴏʜ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴡʀɪᴛ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ, ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ʙᴀʏᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ, ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴅᴜᴀ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ.

ɪꜱᴜ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ 3 ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ꜱɪᴇᴡ ʜᴏɴɢ – ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ 

ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴇʀᴍɪɴᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ɪꜱᴜ ɪɴɪ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ,ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ɪꜱᴜ ɪɴɪ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ (ᴇɴᴛᴇʀ) ᴄᴀᴠᴇᴀᴛ..ꜱᴇɢᴀʟᴀ ɪɴꜰᴏ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀꜱᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʟᴀꜱᴀɴ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘ ɪᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇɴᴀʀ.

ɪᴢɪɴᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴅᴜʟᴜ ᴘᴇᴍʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜰᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ.

ᴀ. ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʙᴇʀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴄɪɴᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ʜɪɴᴅᴜ – ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ꜱɪᴇᴡ ʜᴏɴɢ (“ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ”) – ᴋɪɴɪ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ. ᴍᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ-ʙᴇʀʙᴀɴɢꜱᴀ ɪɴᴅɪᴀ – ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ, ᴋʜᴀʙᴀʀɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴍᴀᴄʜᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ.

ʙ. ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ – ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ (14 ᴛᴀʜᴜɴ) ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ (10 ᴛᴀʜᴜɴ) ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴘᴇʀʟɪꜱ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴘᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴋᴇꜱ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴄ. ᴋʜᴀʙᴀʀɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟʟ ᴅᴀʀɪɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2019 ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ -ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ.

ᴅ. ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜʟᴀɪ 2019, ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɪᴍ (ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ) ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴜᴋᴛᴀᴍᴀᴅᴋᴀɴ.

ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜɴᴅᴀ.

ᴇ. ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴄ 2021, ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ (ᴀ ꜰᴜʟʟ ᴄᴜꜱᴛᴏᴅʏ) ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ.

ꜰ. ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 10 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022, ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ.

ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴇᴍᴀɪʟ ᴋᴀᴡᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ. ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ʙɪʟᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴅɪᴀ.

ɢ. ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ 9 ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ. ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴍᴀᴅʀᴀꜱᴀʜ ᴅɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴀɴᴀᴋ – ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ᴀɴᴀᴋ – ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴜᴛᴀʀᴀ, ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʙᴀᴛᴀꜱ, ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ.

ʜ. ᴘᴀᴅᴀ 16/2/2022, ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴏꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɪꜱʟᴀᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜɴɪʟᴀᴛᴇʀᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜʟᴀɪ 2020 ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʟᴜᴋᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ɪᴛᴜ (ᴛʜᴇ ᴄᴏɴᴠᴇʀꜱɪᴏɴ) ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴅᴀꜰᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ – ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ.

ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ, ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɪꜱʟᴀᴍᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʜ (ʟᴇɢᴀʟ).

ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ, ᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɢɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ, ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀʜᴜᴊᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴀʏᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ – ɴᴀɢᴀʜꜱᴡᴀʀᴀɴ ᴍᴜɴɪᴀɴᴅɪ- ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢɪᴢɪɴᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ.

ᴍᴀᴋᴀ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʜᴜᴊᴀʜ ɪɴɪ, ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ.

ʙᴀɢɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʀʜᴜᴊᴀʜ, ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ, ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ “ᴘᴇɴᴄᴜʟɪᴋᴀɴ” ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴀᴋꜱᴀᴀɴ, ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴇɴɢɪꜱʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀʜᴜᴊᴀʜ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜɴɪʟᴀᴛᴇʀᴀʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴇꜱ ᴍ. ɪɴᴅɪʀᴀ ɢʜᴀɴᴅɪ.

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴇᴍᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ, ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ʜᴏʀᴍᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴜᴊᴀʜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀɢᴀᴋ ʀᴀᴘᴜʜ.

ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ʜᴏʀᴍᴀᴛ, ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴅᴏʀᴏɴɢ ᴏʟᴇʜ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ꜱᴇɴᴛɪᴍᴇɴ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ʜᴜᴊᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ꜰᴀᴋᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ.

ᴍᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ꜰᴀᴋᴛᴀɴʏᴀ. ꜰᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀʟ (ᴜɴʀᴇʙᴜᴛᴛᴇᴅ ꜰᴀᴄᴛꜱ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ (ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 18 ᴛᴀʜᴜɴ).

ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀʟ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜɴɪʟᴀᴛᴇʀᴀʟ. ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ.

ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʟᴀɢɪ, ɪʙᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ. ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀʟ.

ᴜʟᴀꜱᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴏʟᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ɪɴɪ. ᴋᴇꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇꜱ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇʀᴀʙᴀ-ʀᴀʙᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ.

ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴅᴜʟᴜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘʀᴇᴄᴇᴅᴇɴᴛ. ᴍᴀᴋᴀ, ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀꜱᴘᴇᴋᴛɪꜰ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜɴɪʟᴀᴛᴇʀᴀʟ @ ᴇx ᴘᴀʀᴛᴇ @ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ, ᴍᴀᴋᴀ, ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ, ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴋᴀᴛᴀ “ᴛʜᴇ ʟᴀᴡ ᴏɴ ᴛʜɪꜱ ɪꜱꜱᴜᴇ ɪꜱ ᴛʀɪᴛᴇ” @ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪꜱᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴊᴀᴘ!”

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ, ɪꜱᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ 12 (3) ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴘᴇꜱɪꜰɪᴋ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ 12 (4) ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ (“ᴘᴘ”).

ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ 12 (4) ᴘᴘ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ “ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ᴘᴜʀᴘᴏꜱᴇ ᴏꜰ ᴄʟᴀᴜꜱᴇ (3), ᴛʜᴇ ʀᴇʟɪɢɪᴏɴ ᴏꜰ ᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ᴀɢᴇ ᴏꜰ ᴇɪɢʜᴛᴇᴇɴ ꜱʜᴀʟʟ ʙᴇ ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ʙʏ ʜɪꜱ ᴘᴀʀᴇɴᴛ ᴏʀ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ.”.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ “ᴍ.ɪɴᴅɪʀᴀ ɢʜᴀɴᴅɪ”, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ – ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴɢʜᴀᴋɪᴍᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʙᴀʟ 100 ᴍᴜᴋᴀꜱᴜʀᴀᴛ – ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ “ᴘᴀʀᴇɴᴛ” ᴅɪ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ 12 (4) ᴘᴘ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ.

ᴏʟᴇʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ʜᴏʀᴍᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇɴɢɪꜱʟᴀᴍᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ.

ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴊᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ɪꜱᴜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴄᴀᴘᴀɪ ᴜᴍᴜʀ “ᴍᴜᴍᴍᴀʏʏɪᴢ” ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʏᴀᴛ ᴅɪ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ 12 (4) ᴘᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ, ᴅᴇꜰɪɴɪꜱɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴜᴍᴜʀ ᴍᴜᴍᴍᴀʏʏɪᴢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜰɪQʜ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ʟᴏʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱɪᴠɪʟ ɪᴀɪᴛᴜ ʟᴀᴡ ʀᴇꜰᴏʀᴍ ᴀᴄᴛ, ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴᴅɪʀᴀ ɢʜᴀɴᴅɪ, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱɪᴠɪʟ ᴛᴇʀᴘᴀᴋᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜɴɪʟᴀᴛᴇʀᴀʟ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴏʀᴍᴀᴛ, ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʜᴜᴊᴀʜᴋᴀɴ ɪᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴠᴇʀꜱɪ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴇʀʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴜᴋᴛᴀᴍᴀᴅ, ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ʟᴀɢɪᴘᴜɴ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ “ᴘᴀʀᴇɴᴛ” ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴋᴜᴛᴜᴀɴ), ᴍᴀᴋᴀ ɪꜱᴜ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 18 ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʀᴇʟᴇᴠᴀɴ ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇɴɢɪꜱʟᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ᴊɪᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪ ᴀɴᴀʟᴏɢɪ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʀᴏɢᴏʟ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 376 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴏɢᴏʟ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ʜᴀᴛᴛᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ, ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴛɪᴅᴀᴋ ʀᴇʟᴇᴠᴀɴ. ɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅɪᴋɪʀᴀ ʀᴏɢᴏʟ.

ᴍᴀᴀꜰ, ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴜʟᴀꜱᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’