(ᴠɪᴅᴇᴏ) ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴊᴀᴛᴜʜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ɴᴀɪᴋ ᴘᴇʟᴀᴍɪɴ, ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀʙ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ

ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪɴᴀɴᴛɪ, ɴᴏᴏʀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴍᴜᴅᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʜᴀʀɪꜱ ʙɪɴ ᴍᴏʜᴅ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜ ʀɪᴢ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴛᴜɴɢɢᴜ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀꜰᴀᴢ, ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴀʜ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜ ʀɪᴢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪɴɪᴋᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ.

ꜱᴇᴜꜱᴀɪ ᴜᴘᴀᴄᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀʟᴋᴀɴ ᴀɪʀ ꜱᴇᴍʙᴀʜʏᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴄɪɴᴄɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴇᴊᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀᴘ.

ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀᴘ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ
ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴊᴀ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀɪɴ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴍʙᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴍᴜ ꜱᴇʟᴇʀᴀ.

ʜᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ɪɢ ꜱᴛᴏʀʏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴɪᴋᴀʜɪɴʏᴀ.

ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴍᴇɴɪᴋᴍᴀᴛɪ ʜɪᴅᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴀʜ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 11.40 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪꜱᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ʙᴇʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ.

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ ɴᴀɪᴋ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ʙᴇʀʟᴀʀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴘɪᴛ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ

ꜱᴘᴇᴋᴜʟᴀꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, 32, ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ʜᴀʀɪꜱ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜ ʀɪᴢ, 26, ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜰᴏᴛᴏ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴜʟᴀʀ.

ɪɴɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴏꜱᴛᴇʀ ᴡᴀʟɪᴍᴀᴛᴜʟᴜʀᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴇᴊᴀ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ɴɪᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜɪᴀꜱɪ ɪɴᴅᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ꜱᴇɢᴀʀ ᴘᴜᴛɪʜ.

ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱᴋɪɴɪ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜ ʀɪᴢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ ᴍᴀꜱᴀ-ᴍᴀꜱᴀ.

ɴᴏᴏʀ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜰᴏᴛᴏɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀʟᴇᴇꜱʏᴀ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ꜱᴇʀʙᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪʟᴇɴɢᴋᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋʀᴇᴅɪᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜʀᴜꜱᴏʟᴇᴋ, ᴊɪᴊɪᴇ ᴢᴀɪɴᴀʟ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ɢᴇᴍᴘᴀᴋ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ʜᴏᴛᴇʟ ɢʀᴀɴᴅ ʜʏᴀᴛᴛ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ɴɪᴋᴀʜ.

ᴍɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ, ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ᴅɪɪᴊᴀʙᴋᴀʙᴜʟᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 10.30 ᴘᴀɢɪ.

” ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ. ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀɪɴᴄɪᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪɪᴊᴀʙ ᴋᴀʙᴜʟ,” ᴜᴊᴀʀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴀʀɪᴋɴʏᴀ, ᴛᴇᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ʙᴜꜱᴀɴᴀ ʙᴇʀᴏɴᴀ ᴘᴜᴛɪʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴀɴɢɢᴜɴ ʙᴇʀʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ᴍᴜᴊᴜʀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɪɴɢɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʙɪʙɪᴛ-ʙɪʙɪᴛ ᴄɪɴᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɴᴇᴇɪᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪꜱ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ɴᴇᴇɪᴏꜰᴀ ᴊᴜɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ʜᴀʀɪꜱ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɴᴇᴇɪᴏꜰᴀ ᴅɪ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 300 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴏʀʙᴇꜱ 30 ᴜɴᴅᴇʀ 30 ᴀꜱɪᴀ 2017 ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ ᴇ-ᴅᴀɢᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴄɪᴛᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴊᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ ꜰᴏʀʙᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴜᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴɪQᴀʙ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʀɪꜱɪᴋ ʜᴀʀɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʀᴇᴀʟɪᴛɪ ᴋᴇᴀɢᴀᴍᴀᴀɴ, ᴘᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱ ᴜᴍᴍᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 1 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙɪɴᴛᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴋᴇ-29 (ᴀʙᴘ29) ɪᴛᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ɪᴍᴘɪᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴍᴜꜱɴᴀʜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ – ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ (ɪɢ), ʟᴏꜰᴀᴘᴀɢᴇ, ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴅᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴜ ʀɪᴢ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ɢᴇʟᴀɢᴀᴛ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅɪꜱɪꜱɪ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱ ᴜᴍᴍᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴜᴊᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

” ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴏᴀʟ ᴊᴏᴅᴏʜ. ᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴅᴏᴀ ꜱᴀʏᴀ.

” ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙɪɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ. ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ.

” ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋᴏɴ. ʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪᴍᴘᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢɪᴍᴘɪᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ, ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

” ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɪʟᴍᴜ, ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ, ʙɪᴊᴀᴋ, ʀᴀᴊɪɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ.

” ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴄɪʀɪ-ᴄɪʀɪ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴅᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ꜱᴜᴀᴍɪ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

” ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇᴋᴀɴᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜ ʀɪᴢ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴇɴᴛʀɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜ ʀɪᴢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴇᴋ ꜱᴀᴍᴘɪɴ ꜱᴏɴɢᴋᴇᴛ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪᴘᴀᴅᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙᴜᴛɪᴋ ʙᴀᴊᴜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ɪɴᴀɪ ᴅɪᴊᴀʀɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴇᴋᴀ-ᴛᴇᴋɪ ᴛᴀʀɪᴋʜ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴜ ʀɪᴢ. ɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɢ ꜱᴛᴏʀʏ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘʀᴏᴍᴏꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʀꜱᴀʟɪɴᴀɴ ꜱᴇᴅᴏɴᴅᴏɴ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ᴍᴇʀᴀʜ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʀɪɴᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, ʀᴊ

ᴀᴘᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀɴᴅᴀ? ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴀ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ!

ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ: ᴘɪʜᴀᴋ ᴀᴅᴍɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴏᴍᴇɴ-ᴋᴏᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋᴀᴍɪ.

ꜱɪʟᴀ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴀᴅᴍɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’