ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴀʜᴜ ʜᴇʀᴇᴛ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇʀᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ: ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ “ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ” ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ.

ᴀʏᴏʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ɢᴜɴᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇɴᴀʀᴀɪᴋᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊɪᴘꜱ (ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ, ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇᴘᴀᴛ, ᴍᴜᴅᴀʜ, ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴜᴋᴛɪ ᴅᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ (ᴊᴏʜᴏʀ) ᴅᴀɴ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ʙɪʟᴀ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɪᴛᴜ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ.

ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴅʀᴍ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ, ɪɴɪ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ, ᴛɪᴅᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ, ʏᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙɪʟᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ, ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴅᴀɴ ʟɪʜᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊɪᴘꜱ, ᴢᴀᴍʀɪ ʏᴀʜʏᴀ, ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ “ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ” ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʀᴜᴀɴ, ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɪ ᴛᴀᴛᴀ ᴋᴇʟᴀᴋᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪꜱɪᴘʟɪɴ.

ᴀʏᴏʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ ᴊᴏʜᴏʀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 24 ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏᴘꜱ ʙᴇɴᴛᴇɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

“ɪɴɪʟᴀʜ ꜰᴏʀᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ, ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ (ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ) ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱᴋɪɴɪ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ, ʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ɴᴀɴᴛɪ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

2 ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ, 6 ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 118 ᴀʜʟɪ ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ɢᴇᴍᴘᴀʀ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 118 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ 70 ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇʟɪᴄᴀɴ 3.0 ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀʟᴀɴɢɪ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ ᴘᴀᴅᴀ 20 ʜɪɴɢɢᴀ 28 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ, ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 28 ᴅᴀɴ 30 ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʟᴀɪɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴀᴅᴏʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ, 42 ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 27 ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ 15 ᴡᴀʀɢᴀ ᴄʜɪɴᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛɪɢᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴄʜɪɴᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴋʜᴀꜱ) 2012 (ꜱᴏꜱᴍᴀ).

“ᴅᴜᴀ ʙᴇʟᴀꜱ ʟᴀɢɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 11 ᴡᴀʀɢᴀ ᴄʜɪɴᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ 1959/69, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʟᴀɢɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀᴅᴀʜ.

“ᴅᴜᴀ ᴘᴜʟᴜʜ ʟɪᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀɴ 25 ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴᴛᴀꜱɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀᴅɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ.

ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴛᴀ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ773,145 ꜱᴇʀᴛᴀ 16 ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ6.67 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴀᴍ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴊᴇɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀᴋᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ɴɪʟᴀɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇᴋᴜᴋᴀɴ 41 ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ4.05 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ 35 ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ8.86 ᴊᴜᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ 21 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ 16 ᴇɴᴛɪᴛɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴇᴍᴘᴇʀᴏʀ ꜱᴇᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 44(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙɪᴀʏᴀᴀɴ ᴋᴇɢᴀɴᴀꜱᴀɴ (ᴀᴍʟᴀᴛꜰᴘᴜᴀᴀ) 2001.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇᴋᴜᴋᴀɴ ᴀꜱᴇᴛ-ᴀꜱᴇᴛ ʙᴇʀᴜᴘᴀ ᴛᴀɴᴀʜ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴋʜᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʀɪꜱɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴏʟᴇʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ (ᴊꜱᴊᴋ) ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇʟɪᴄᴀɴ 2.0 ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴜ ꜱᴄᴀᴍ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ‘ᴀᴋᴀᴜɴ ᴋᴇʟᴅᴀɪ’ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛʀᴀɴꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴍɪʟɪᴋ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ.

“ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴀꜱᴋ ꜰᴏʀᴄᴇ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ‘ᴋᴇʟᴅᴀɪ ᴀᴋᴀᴜɴ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ.

“ᴋᴇʟᴅᴀɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀʟᴏɴɢ, ᴘᴇʟᴀʙᴜʀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴅᴀɴ ᴛɪᴘᴜ ᴊᴜᴀʟ ʙᴇʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪʟ.

ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ, 33, ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ᴛʀɪɢᴏɴ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇ ᴜɴɪᴛ 1009, ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 130ᴠ ʜɪɴɢɢᴀ 130ᴢʙ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ 12 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ, ᴍᴅ ᴀᴢᴀʀ ɪᴢᴡᴀᴍ ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰɪɴ @ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀ ᴊᴀɴᴜꜱ, 42, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’