ᴍᴀʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴘᴅʀᴍ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ – ᴍᴀʏᴀᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴜᴊᴀɴᴀ, ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴡᴀʀɪꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴊᴏʜᴏʀ, ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴅ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴀꜱɪᴅ ᴅᴇᴏᴋꜱɪʀɪʙᴏɴᴜᴋʟᴇɪᴋ (ᴅɴᴀ) ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴀʏᴀᴛ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ (ʜꜱᴀ) ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ.

“ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴅɴᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ. ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ɪᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ᴍᴀʏᴀᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙɪʀᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇɴᴀᴡᴀʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴜᴊᴀɴᴀ, ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ 1 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴀᴋ ᴍᴀᴛɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 43 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴍᴏᴛɪꜰᴋᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ꜰᴀꜱᴀᴋʜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴊɪʀᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 32 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ.

ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴇᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴅᴀᴋᴡᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ?

ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʏᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛᴇʀᴛᴀɴᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɪ. ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴍᴏᴛɪꜰᴋᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ.

ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇʀɪᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʀᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ. ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ.

ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ. ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴛᴇᴍʙᴀᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɢᴜɴᴀ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ʙʜᴀʀᴜ, ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴏ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 43 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2.30 ᴘᴀɢɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ʙɪʀᴜ. ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ, ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

“ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ, ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴏɴɢ ᴀɪʀ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ʙɪʀᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴀɪɴ ᴄᴀᴅᴀʀ”
ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀᴘᴀ ꜱᴀᴡɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 10.30 ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇʀᴍɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ, ꜱᴇɴᴀᴘᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴀʜ, 54 ʙᴜᴛɪʀ ᴘᴇʟᴜʀᴜ ᴘᴇɴᴀʙᴜʀ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ (ᴍɪᴛꜱᴜʙɪꜱʜɪ ᴘᴀᴊᴇʀᴏ) ᴅᴀɴ ᴊᴇɴɢᴋᴀᴜᴛ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 10 ᴍᴀᴄ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

ᴋʀᴇᴅɪᴛ : ᴋᴏꜱᴍᴏ ᴏɴʟɪɴᴇ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’