“ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴍɪʟɪᴋɪ ᴊᴜᴛᴀᴀɴ ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ”, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴇᴡᴀʜ, ʜᴇʟɪᴄᴏᴘᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅɪꜱɪᴛᴀ

ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ3.5 ᴊᴜᴛᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘʀᴍ) ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ 15.7 ᴊᴜᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴇʀᴛᴀ ɴɪʟᴀɪ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴀɴɢʟᴏ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ29 ᴊᴜᴛᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴘʀᴍ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 644 ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ100 ᴊᴜᴛᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴇᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ.

“ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 47 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴏᴛ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ-ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴛʜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ3.8 ʙɪʟʟɪᴏɴ. ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2014 ʜɪɴɢɢᴀ 2021.

” ᴋᴇᴍᴇᴡᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴀᴍᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ɴɪʟᴀɪ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴇᴡᴀʜ, ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴇʟɪᴋᴏᴘᴛᴇʀ.

” ᴍᴏᴅᴜꜱ ᴏᴘᴇʀᴀɴᴅɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪɴɪ ɪᴀʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʟᴇʙɪʜ 150 ʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ɢᴀᴊɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ5,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ8,000. ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ-ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ. ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ 114 ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʟᴇʙɪʜ 150 ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ, “ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀɢɪʟɪʀ-ɢɪʟɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴛʜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

” ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴜᴛʜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴘᴇꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ꜱɪʟɪɴɢ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴀɢᴇɴꜱɪ.

” ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴘʀᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪ, ꜱɪᴊɪʟ ᴘʀᴏꜰᴇꜱɪᴏɴᴀʟ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴘᴇɴʏᴀᴛᴀ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪɴᴋᴀɴ ʟᴇᴍʙᴀɢᴀ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴜᴘᴀʏᴀᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ-ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ, “ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ3.8 ʙɪʟɪᴏɴ ʟᴜᴍᴘᴜʜ [ᴍᴇᴛʀᴏᴛᴠ]

ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ: ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘʀᴍ) ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴜᴍᴘᴜʜᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 47 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴡᴀᴛ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴏɴᴏᴘᴏʟɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 345 ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪʟᴀɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ3.6 ʙɪʟʟɪᴏɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2014 ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ.

“ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ʟᴇʙɪʜ 150 ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ 150 ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀᴊɪᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ-ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇɴɢɢᴀʀᴀᴀɴ ꜰᴀꜱɪʟɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ-ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ “ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ” ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ-ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴍᴏᴅᴜꜱ ᴏᴘᴇʀᴀɴᴅɪ ᴋᴀʀᴛᴇʟ ɪᴀʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ꜱᴘᴇꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪ, ʜᴀʀɢᴀ ꜱɪʟɪɴɢ, ʜᴀʀɢᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ, ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴘᴇɴʏᴇʀᴛᴀᴀɴ, ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴛʜᴀʀɢᴀ.

“ᴛᴀᴋᴛɪᴋ, ᴍᴇɴɢᴇᴘᴜɴɢ ʜᴀʀɢᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ. ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ-ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ-ʙᴇᴢᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ꜱɪʟɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.

“ʜᴀꜱɪʟ ʀɪꜱɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴀᴛᴜꜱ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ-ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ɴᴀᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ɢᴀᴊɪ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍɪꜱʏᴇɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴍʙᴜʜᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴛɪʀ-ʙᴜᴛɪʀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ, “ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴜᴛɪʀ-ʙᴜᴛɪʀ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜰᴇꜱɪᴏɴᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʟꜱᴜ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴛᴀ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʏᴀᴋᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴜᴛʜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴀᴛᴜ ɪɴᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪꜱɪ ʙᴏʀᴀɴɢ-ʙᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴᴅᴇʀ. ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ꜱᴘʀᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇꜱᴜʀᴜʜᴊᴀʏᴀ ꜱᴘʀᴍ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴢᴀᴍ ʙᴀᴋɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 17 ᴅᴀɴ 18 ᴀᴋᴛᴀ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’